Aktuellt om coronavirusepidemin och rehabiliteringstjänsterna

FPA preciserar den coronavirusrelaterade informationen på en del punkter. Beakta också de meddelanden som publicerats tidigare.

Krävande medicinsk rehabilitering

Från och med 1.10.2020 ska klienter som ansöker om FPA-rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ha en gällande rehabiliteringsplan.


Giltighetstiden för beslut om individuell terapi kan inte längre förlängas med stöd av en gammal rehabiliteringsplan. Om individuell terapi genomförs i realtid på distans ska längden på ett terapibesök följa servicebeskrivningen. 

Om grupprehabilitering har varit avbruten på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut innan gruppterapiprocessen har genomförts i sin helhet

 • lämna via skyddad e-post in till FPA (kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi)
 • personuppgifter om de klienter för vilka giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet bör förlängas på grund av avbrottet i gruppverksamheten
 • meddela tidtabellen och den planerade avslutningsdagen för gruppterapiprocessen.  

Om krävande multiprofessionell individuell rehabilitering har varit avbruten på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 31.12.2020 kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas. Beslutet kan förlängas med högst 6 månader. En ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande behövs inte.

Psykoterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenten

 • kan genomföra psykoterapi i grupp ansikte mot ansikte
 • kan undantagsvis genomföra psykoterapi i grupp också som distansrehabilitering i realtid högst fram till 31.12.2020.

Längden på ett gruppterapibesök som genomförs på distans ska följa servicebeskrivningen.

Psykoterapi i grupp kan genomföras som distansrehabilitering i realtid om

 • rehabiliteringen motsvarar klientens och gruppens behov och målsättningar
 • varje medlem i gruppen är villig att delta i distansrehabilitering i realtid
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i distansrehabiliteringen i realtid
 • varje medlem i gruppen har möjlighet att använda ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabiliteringen i realtid med bevarat integritetsskydd.

Serviceproducenten ska se till att den har en uppdaterad verksamhetsmodell för nödsituationer under distansrehabilitering i realtid, t.ex. om en klient blir ångestfylld eller får en panikattack (klientsäkerhet).  Därtill ska serviceproducenten ha en verksamhetsmodell för situationer där en klient/klienter stöter på tekniska svårigheter, så att inte terapitiden går åt till att lösa tekniska problem.

Serviceproducenten ska se till att datasäkerheten för varje klients del följer Valviras anvisningar och att integritetsskyddet för klienterna bevaras.

Serviceproducenten ansvarar för att försäkringsskyddet i enlighet med servicebeskrivningen gäller också under distansrehabilitering i realtid.

Genomförande av individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering då serviceproducenten saknar verksamhetslokal 

Serviceproducenter som saknar verksamhetslokal ger i första hand terapin hemma hos klienten eller någon annanstans i klientens vardagsmiljö. En serviceproducent som saknar verksamhetslokal kan i de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusläget också utnyttja tillfälliga platser för genomförande av terapi (1 st./avtal), om lokalen uppfyller kraven i servicebeskrivningen. Serviceproducenten ska i så fall se till att försäkringsskyddet täcker också den tillfälliga lokalen.

Flyttningen av terapin till en tillfällig lokal ska diskuteras och avtalas tillsammans med klienten eller klientens familj. Serviceproducenten ska informera klienten eller klientens familj om de förändringar som gäller genomförande av terapi i form av besök på en verksamhetslokal, till exempel om transporten till terapin och om eventuella resekostnader (självriskandelen för en enkelresa är 25 euro).

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas med beaktande av klientens individuella behov högst fram till 31.12.2020. Flexibiliteten gäller endast gällande avtal om individuell terapi. Serviceproducenten ska anmäla den tillfälliga verksamhetslokalen till FPA med blankett KU52r.

Tillfälligt utökande av antalet terapeuter på grund av coronavirusläget

Terapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan komprimeras och delas upp i perioder i enlighet med klientens behov. En del av besöken kan lämnas outnyttjade. I rehabiliteringsbeslutet anges terapibesökets maximilängd och maximiantalet terapibesök.

Det är inte möjligt att införa dubbla besök för att man inte hinner genomföra det maximiantal besök som beviljats i rehabiliteringsbeslutet. Ett dubbelbesök förutsätter att klienten har ett verkligt rehabiliteringsmässigt behov av dubbelbesök. För dubbelbesök ska separat tillstånd inhämtas av FPA.

Om serviceproducentens nuvarande terapeutresurser inte räcker till för att tillhandahålla terapitjänsterna efter avbrottet ska serviceproducenten meddela FPA att antalet terapeuter tillfälligt utökas och ange motiveringen till detta på blanketten för meddelande av förändringar.

En terapeut som anlitas tillfälligt ska uppfylla minimikraven i servicebeskrivningen. Terapeuten kan tillhandahålla terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering högst fram till 31.12.2020. Den flexibilitet som gör det möjligt att tillfälligt utöka antalet terapeuter avser endast gällande avtal om individuell terapi.

Multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning

 Om multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning har varit avbruten på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 31.12.2020 kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas. Beslutet kan förlängas med högst 6 månader.  Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive TAITO- och KIILA-kurser)

Ett meddelande om flyttning av kurserna har publicerats 18.8.2020.

När du flyttar en kurs eller en fortsättningsperiod av en kurs ska du diskutera den nya tidpunkten med klienten och kontrollera att klientens situation fortfarande är lämplig med tanke på deltagande i kursen.

 • Om kursen har flyttats så långt framåt i tiden att klienten inte längre åldersmässigt hör till målgruppen, kan FPA fatta beslut om en sådan kurs för klienten som riktar sig till personer i samma ålder som klienten. Om FPA har tillräckliga uppgifter för att meddela ett nytt rehabiliteringsbeslut behöver inget nytt läkarutlåtande lämnas in.
 • Om klientens hälsotillstånd har förändrats tydligt sedan kursen beviljades och kursen inte längre är lämplig för klienten ska du meddela FPA och klienten detta. Berätta för klienten att FPA kommer att ta kontakt.
 • Om FPA söker en annan rehabiliteringsform, som är lämplig för klienten, bedömer FPA från fall till fall om klienten bör lämna in ett nytt läkarutlåtande som bilaga till ansökan.
 • Om klienten flyttar till en annan kurs med samma innehåll behövs inget nytt läkarintyg.

Utökande av antalet klientplatser på en kurs

Många klienter har flyttat från en kurs till en annan på grund av coronavirusläget. Om du vill kan du be FPA lägga till två klientplatser på din kurs i en situation, där det finns högst två lediga platser på kursen och minst en klient har flyttat till kursen från en annan kurs.

Skicka begäran om utökande av antalet klientplatser per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Se till att rehabiliteringen, frånsett det större antalet klienter, genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering. Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA utreder sådant som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning.