Allt vanligare med partiell sjukdagpenning på arbetsplatserna

År 2018 utnyttjade cirka 21 000 personer med sjukdagpenning möjligheten att arbeta på deltid under konvalescenstiden med stöd av partiell sjukdagpenning.

Antalet mottagare av partiell sjukdagpenning har ökat i jämn takt. I genomsnitt utbetalades partiell sjukdagpenning i 59 dagar per mottagare.

Lagstiftningen om partiell sjukdagpenning trädde i kraft vid ingången av 2007. År 2010 slopades villkoret enligt vilket den sökande måste ha haft sjukdagpenning i 60 dagar innan han eller hon kunde beviljas partiell sjukdagpenning. Den partiella sjukdagpenningens popularitet ökade särskilt i och med en lagändring 2014 som innebar förbättrade villkor och där maximitiden förlängdes från 72 vardagar till 120 vardagar och även personer med två eller flera deltidsjobb fick rätt till partiell sjukdagpenning.

Mer information behövs

Forskning visar att partiell sjukdagpenning kan hjälpa arbetstagaren att återgå till heltidsarbete efter sjukfrånvaron.

– Man känner kanske inte tillräckligt väl till de möjligheter som partiell sjukdagpenning erbjuder. Att arbeta på deltid med partiell sjukdagpenning är en bra lösning både ur arbetsgivarens och ur arbetstagarens synvinkel, säger gruppchef Ismo Hiljanen vid FPA:s sjukdagpenningsgrupp. 

Partiell sjukdagpenning kan vara en lösning genast efter självrisktiden för sjukdagpenning, men den kan också stödja och underlätta arbetstagarens återgång till heltidsarbete efter en längre sjukfrånvaro.

Partiell sjukdagpenning kräver alltid nära samarbete med företagshälsovården, eftersom företagshälsovårdens roll är att bedöma om arbetstagaren kan återgå till arbetet på deltid utan att äventyra sin hälsa eller sitt tillfrisknande. Företagshälsovården bedömer också vilka arbetsarrangemang som krävs på arbetsplatsen, förklarar Ismo Hiljanen.

FPA betalar den partiella sjukdagpenningen antingen till arbetstagaren eller till arbetsgivaren. Partiell sjukdagpenning betalas till arbetsgivaren endast om arbetsgivaren betalar heltidslön för den tid med deltidsarbete som den partiella dagpenningen beviljats för. Man måste alltid ansöka om partiell sjukdagpenning.

Antalet långa sjukfrånvaroperioder fortsatte att öka 2018 

År 2018 betalade FPA sjukdagpenning för 14,9 miljoner sjukdagar och utgifterna för sjukdagpenningarna uppgick till 787 miljoner euro. Sammanlagt 294 633 personer fick sjukdagpenning.

Partiell sjukdagpenning betalades för 1,2 miljoner dagar (41 miljoner euro) och 20 876 personer fick partiell sjukdagpenning. Antalet dagar med partiell sjukdagpenning har ökat år för år.

Ungefär en tredjedel av sjukdagpenningsperioderna varar längre än 30 vardagar. Långvarig sjukfrånvaro leder ofta till sjuk- eller invalidpensionering.

Antalet inledda sjukdagpenningsperioder har klart minskat jämfört med situationen för ett årtionde sedan. År 2017 skedde dock en uppgång i antalet inledda sjukdagpenningsperioder och likaså i antalet personer med sjukdagpenning och deras andel av befolkningen i arbetsför ålder. Uppgången fortsatte år 2018.

Sjukdomar i rörelseorganen är fortfarande den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro. Dagpenningsperioder på grund av psykiska störningar har dock blivit vanligare.

Läs mer