Ändringar i FPA:s Min egen väg-rehabilitering

 Mer än fyra gånger fler klienter än förväntat har ansökt om Min egen väg-rehabiliteringen. För att så många som möjligt som kan ha nytta av Min egen väg-rehabilitering ska få delta i rehabiliteringen, begränsar FPA längden på rehabiliteringen och preciserar villkoren för beviljande. 

Min egen väg-rehabilitering, som har ordnats sedan förra våren, har nu beviljats över 1 400 klienter. Min egen väg-rehabilitering är neuropsykiatrisk rehabilitering som ordnas av FPA inom ramen för rehabilitering enligt prövning, och den riktar sig till unga i åldern 16—29 år som siktar på att börja studera eller på att komma in i arbetslivet.

Från och med 1.4.2022 är längden på Min egen väg-rehabilitering ett år. Det är tillsvidare inte möjligt att ansöka om fortsättning på rehabiliteringen. För att en klient ska få delta i rehabiliteringen krävs det i fortsättningen att klientens psykiska funktionsförmåga och övriga funktionsförmåga är tillräcklig för att han eller hon ska klara av att studera eller arbeta och att delta i gruppmöten och individuella möten.

Under innevarande år kommer FPA sannolikt att införa riksomfattande och regionala kvoter för antalet positiva beslut. Information om eventuella kvoter ges senare separat.

Vad ska beaktas när klienter hänvisas till Min egen väg-rehabilitering?

Rehabiliteringen lämpar sig inte för klienter vars hälsotillstånd ännu utreds och för vilka det inte går att bedöma om rehabiliteringen är ändamålsenlig.  Ett akut eller obehandlat missbruksproblem är ett hinder för att fullt ut delta i rehabiliteringen. För klienter som inte har som mål att börja studera eller komma ut i arbetslivet ska andra rehabiliteringsalternativ övervägas. Klienter som har rätt till krävande medicinsk rehabilitering hör inte till målgruppen för Min egen väg-rehabilitering.

Den som hänvisar en klient till Min egen väg-rehabilitering ska ge akt på

 • klientens ålder (16—29 år)
 • om klienten har en adekvat diagnos 
  • autismspektrumtillstånd utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom)
  • aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD)
 • om klienten har tillräcklig funktionsförmåga
 • om klienten har motivation för och ett aktuellt behov av rehabilitering
 • klientens behov av stöd i anslutning till studier eller arbete
 • klientens psykiska hälsa och möjligheter att delta i gruppmöten och individuella möten
 • hur klientens eventuella användning av berusningsmedel inverkar på deltagande i rehabilitering.

Inga lediga platser inom LAKU-rehabiliteringen i vissa delar av landet

Familjerehabiliteringen LAKU, som började ordnas våren 2020 inom ramen för rehabilitering enligt prövning, erbjuder praktiskt stöd för barn och unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Rehabiliteringen har visat sig vara behövlig och populär. Rehabiliteringsplatserna hos de serviceproducenter som tillhandahåller rehabiliteringen är fyllda i vissa delar av landet, och därför finns det för närvarande inte lediga platser för alla klienter.

Om en plats inte kan ordnas kan klientens vårdenhet kontaktas för en bedömning av eventuella andra rehabiliteringsalternativ. Efterfrågan på rehabiliteringsplatser har varit störst i södra och mellersta försäkringsdistrikten, där det för närvarande inte går att påbörja rehabilitering.

Nya platser frigörs under våren när de rehabiliteringsperioder som nu pågår avslutas.

Regionala kvoter kan övervägas även i fråga om den här rehabiliteringstjänsten. Om FPA går in för kvoter meddelas detta senare separat.

Läs mer: