Anvisningar om genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) under coronaepidemin

På grund av coronaepidemin ges följande anvisningar om genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK). Anvisningarna gäller till och med 30.6.2021.

Genomförande av öppenvårdsdagar på distans inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering

De rehabiliteringsdagar i öppen vård som ingår i sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering kan genomföras på distans, med undantag av den första öppenvårdsdagen (planeringsdag). Uppföljningen av klientens rehabilitering kan genomföras på distans i form av antingen ett uppföljningsbesök (2–4 timmar) eller en uppföljande kontakt.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering kan genomföras på distans endast om detta lämpar sig för klienten.  

Öppenvårdsdagar på distans kan omfatta videosamtal i realtid samt självständiga övningar, som även kan utgöras av digital rehabilitering. Arbetsplatsbesök och uppföljande kontakter på distans kan genomföras antingen i form av videosamtal i realtid eller per telefon.

Längden på öppenvårdsdagarna och besöken är desamma som vid rehabilitering ansikte mot ansikte.

Vid genomförandet av sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering ska serviceproducenten beakta de förbehåll gällande distansrehabilitering som beskrivs närmare i meddelandet Distansrehabilitering kan tillämpas inom FPA-rehabilitering som genomförs i grupp i öppen vård till och med 30.6.2021:

 • Förutsättningar som serviceproducenten ska säkerställa innan distansrehabilitering genomförs
 • Besök och möten
 • Rehabiliteringsdagar i öppen vård
 • Rehabiliteringspenning
 • Meddelande till FPA om tillämpande av distansrehabilitering

Arbetsplatsbesök på distans

I rehabilitering som inletts 2017 är det inte enligt servicebeskrivningen möjligt att genomföra arbetsplatsbesök genom kontakt via videosamtal. På grund av coronaläget är nu även videosamtal möjliga. Avvikande från vad som anges i servicebeskrivningen kan arbetstränarna ersätta alla arbetsplatsbesök genom att kontakta klienten och arbetsgivaren per telefon, e-post eller i form av ett videosamtal, förutsatt att detta passar klienten och arbetsgivaren. Arbetstränaren kan också träffa klienten och arbetsgivaren på någon annan överenskommen plats eller i serviceproducentens lokaler.

I rehabilitering som inletts 2021 kan enligt servicebeskrivningen en del av arbetsplatsbesöken genomföras i form av videosamtal. På grund av coronaläget kan nu alla arbetsplatsbesök genomföras i form av videosamtal eller per telefon, förutsatt att detta passar klienten och arbetsgivaren. Arbetstränaren kan också träffa klienten och arbetsgivaren på någon annan överenskommen plats eller i serviceproducentens lokaler.

Priserna för rehabilitering som genomförs på distans och hur kostnaderna för distansrehabilitering ska faktureras

Anvisningarna om fakturering av kostnaderna för distansrehabilitering varierar beroende på om serviceproducenten tillhandahåller rehabiliteringen enligt servicebeskrivningen och avtalet från 2017 eller 2021.

Nedan anges de priser som serviceproducenten på grund av coronaläget undantagsvis kan använda för sådan rehabilitering som normalt inte kan tillhandahållas på distans. I fråga om rehabilitering som följer servicebeskrivningen och avtalet från 2021 anges priserna för de delar av rehabiliteringen som normalt genomförs på distans i prisbilaga 1.

Avtalsperiod som börjat 2017

 Öppenvårdsperioder i grupp

Rehabiliteringsdag med minst 5 timmar rehabiliteringsprogram

 • Priskategori: Öppenvårdsperiod, vuxna            

Rehabiliteringsdag med 3–4 timmar rehabiliteringsprogram

 • Priskategori: Öppenvårdsperiod, 70 %, vuxna            

Kostnaderna för kost ingår i priset för öppenvårdsperioden, FPA ersätter ändå serviceproducenten enligt det totala priset för öppenvårdsperioden.

Rehabilitering på en extern arbetsplats eller i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning            
Arbetsplatsbesök av serviceproducenten på distans (telefonsamtal, e-post, videosamtal)

 • Priskategori: Arbete, 40 %, rehabilitering i externa lokaler (ulti), vuxna

När serviceproducenten på grund av coronaepidemin ordnar ett arbetsplatsbesök med klienten på någon annan överenskommen plats eller i serviceproducentens lokaler

 • Priskategori: Arbete, rehabilitering i externa lokaler (ulti), vuxna

Uppföljning

När uppföljningen genomförs i form av ett besök som omfattar 2–4 timmar              

 • Priskategori: Besök, besök för en klient, vuxna (2–4 timmar)

När den uppföljande kontakten genomförs i form av ett videosamtal eller per telefon

 • Priskategori: Besök, video-/telefonkonferens, vuxna    

Avtalsperiod som börjat 2021

Öppenvårdsperioder i grupp

Rehabiliteringsdag med minst 5 timmar rehabiliteringsprogram

 • Priskategori 1: öppenvårdsperiod, i serviceproducentens lokaler (pati), klient (5 h)    

Rehabiliteringsdag med 3–4 timmar rehabiliteringsprogram

 • Priskategori 2: öppenvårdsperiod, i serviceproducentens lokaler (pati), klient (3–4 h) 70 %

Priserna för kost har fastställts separat, FPA betalar inte någon ersättning till serviceproducenten för kostnader för kost.

Rehabilitering på en extern arbetsplats eller i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning

Om besöket genomförs i form av ett videosamtal eller per telefon tillämpas priset för distanskontakt som ersätter besök på arbetsplatsen.

När serviceproducenten på grund av coronaepidemin ordnar ett arbetsplatsbesök med klienten på någon annan överenskommen plats eller i serviceproducentens lokaler

 • Priskategori 4: Arbete, rehabilitering i externa lokaler (ulti), serviceproducentens besök, under 100 km, klient.

Uppföljning

När uppföljningen genomförs i form av ett besök som omfattar 2–4 timmar

 • Priskategori 3: Uppföljningsbesök, rehabilitering i serviceproducentens lokaler (pati), klient 70 % (2–4 h)  

När den uppföljande kontakten genomförs i form av ett videosamtal eller per telefon

 • Priskategori 14: Distanskontakt som ersätter besök på arbetsplatsen

Arbetspraktiken inom sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering under coronaepidemin

Om klienten på grund av coronaepidemin inte hittar någon plats för arbetspraktik och om rehabiliteringen redan har periodiserats i enlighet med vad som anges i servicebeskrivningen, kan rehabiliteringen inte fortsätta eftersom det inte går att genomföra den i enlighet med servicebeskrivningen.

Serviceproducenten

 • talar med klienten om att rehabiliteringen måste avbrytas
 • informerar FPA om att rehabiliteringen avbryts och upprättar en rehabiliteringsrapport till de delar det är möjligt.

FPA:s rehabiliteringshandläggare

 • intervjuar och hör klientens åsikt om att rehabiliteringen avbryts
 • drar in rehabiliterings- och rehabiliteringspenningsbesluten.

FPA kontaktar klienten och följer upp klientens situation och rehabiliteringsbehov med jämna mellanrum. Om klientens rehabilitering kan återupptas under 2021 och om det inte har skett några förändringar i klientens livssituation eller hälsotillstånd, justerar FPA det tidigare beslutet så att det träder i kraft på nytt. Beslutet meddelas för de rehabiliteringsdagar som återstår. Efter detta återupptar serviceproducenten rehabiliteringen för klienten.