Arbetsgivaren kan få ersättning för coronavaccinationer som getts inom företagshälsovården

FPA kan betala ersättning till arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer som getts inom företagshälsovården. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett om genomförande av vaccinationerna och om registrering av vaccinationsuppgifter måste följas.

Statsrådet har fattat beslut om verkställande av vaccinationer mot covid-19, dvs. coronavaccinationer. De praktiska vaccinationsarrangemangen samordnas av sjukvårdsdistrikten. Kommunerna ansvarar för vaccinationerna inom sitt område. Kommunerna kan sköta vaccinationerna i samarbete med bland annat serviceproducenter inom företagshälsovården.

FPA betalar ersättning till arbetsgivarna för vaccinationer som getts inom företagshälsovården som en del av den förebyggande företagshälsovården (ersättningsklass I), om arbetsgivaren har betalat de kostnader som coronavaccinationerna medför.

FPA betalar ersättning bara för de kostnader som föranleds av vaccinerandet. För vaccinpreparaten betalas ingen ersättning för företagshälsovård, eftersom preparaten är avgiftsfria för serviceproducenten. Vaccinerandet ska skötas i enlighet med THL:s anvisningar.

Ersättningen för coronavaccinationer avviker från ersättningen för andra vaccin. Det finns information om ersättningen för vaccinationerna på fpa.fi: Ersätter FPA de vaccinationer arbetsgivaren betalar för sina anställda?

Viktigt att vaccinationsuppgifterna överförs till THL:s vaccinationsregister

Uppgift om varje given vaccindos ska registreras i det elektroniska patientdatasystemet och det bör säkerställas att vaccinationsuppgifterna automatiskt överförs till det nationella vaccinationsregistret. Med hjälp av registret följer THL upp genomförandet av vaccinationerna samt vaccinationernas effekt och säkerhet.

Anvisningar har 14.12 publicerats i ett meddelande från THL och Arbetshälsoinstitutet: Coronavaccinationerna kommer snart att inledas – Vaccinationsuppgifterna ska produceras i realtid i THL:s vaccinationsregister.

Läs mer