Dokumenten i anslutning till utvärderingen av FPA-rehabiliteringens effekter har uppdaterats

Utvärdering och rapportering av effekterna av FPA-rehabilitering har genomförts sedan 2015. Utvärderingsmodellen har utvecklats under årens lopp och målgruppen har utvidgats från yrkesinriktad rehabilitering till att omfatta också prövningsbaserad och krävande medicinsk rehabilitering. I servicebeskrivningen för rehabiliteringen anges om rehabiliteringstjänsten i fråga omfattas av utvärderingen av rehabiliteringens effekter.

I fortsättningen är målet att den information som samlas in för utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter ska utnyttjas bättre än tidigare. Därför har forskningsenheten vid FPA inlett en undersökning som kallas Utvärdering av rehabiliteringens effekter (Kuntoutuksen hyödyn arviointi). Ansvarig forskare för undersökningen är specialforskare Saija Karinkanta (saija.karinkanta@kela.fi). Den information som samlas in kommer att användas i den årliga rapporten om rehabiliteringens effekter men även i eventuella andra undersökningar där man utvärderar nyttan och effekterna av rehabilitering.  

Benämningen Utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter ändras alltså till Utvärdering av rehabiliteringens effekter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, som följer av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), ändras samtidigt från samtycke till allmänintresse och närmare bestämt vetenskapliga forskningsändamål. På grund av detta har dataskyddsbeskrivningen för utvärderingen av rehabiliteringens effekter uppdaterats.

För rehabiliteringsklienterna är det även i fortsättningen frivilligt att delta i utvärderingsundersökningen, och klienten ombes lämna ett informerat samtycke till att delta i undersökningen. Utöver det ska klienten, i stället för den bilaga och broschyr som tidigare skickades med samtyckesdokumentet, få ett meddelande om undersökning som klienten uppmanas läsa innan han eller hon ger sitt samtycke till att delta i undersökningen. Klienten får meddelandet om undersökning också tillsammans med rehabiliteringsbeslutet. När rehabiliteringen inleds är det viktigt att försäkra sig om att klienten har läst meddelandet och förstår vad undersökningen går ut på.   

De tidigare dokumenten har nu tagits bort och de nya dokumenten (Samtyckesdokument KU 5r och Meddelande till klienten AKVA KU 21r) finns på FPA:s webbplats: Insamling och inlämning av uppgifter – Samarbetspartner – fpa.fi

Vid utvärderingen av rehabiliteringens effekter används samma mätinstrument som tidigare och uppgifterna skickas som förut till FPA via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat.  
Vänligen ta i bruk de nya dokumenten (samtycke och meddelande) så snart som möjligt.

Närmare information

Närmare information och anvisningar om hur man lämnar in uppgifter: Insamling och inlämning av uppgifter – Samarbetspartner – fpa.fi
Frågor som gäller inlämnande av uppgifter kan skickas till FPA:s e-postlåda tulos@kela.fi.