Ersättning för företagshälsovård till företagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid


Från ingången av 2018 kan ersättning för företagshälsovård betalas också till företagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. Annars avviker inte villkoren för ersättning av företagshälsovård från tidigare.

Sjukförsäkringslagen ändras 1.1.2018 så att ersättning för kostnader för företagshälsovård kan beviljas företagare och lantbruksföretagare som får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid även om FöPL- eller LFöPL-försäkringen är avslutad på grund av arbetsoförmåga. I dessa situationer ska företagsverksamheten fortfarande existera och avsikten är att verksamheten ska fortsätta efter rehabiliteringsstödet eller olycksfallspensionen för viss tid.

Rätt till ersättningar har även en lantbruksföretagare eller företagare som ansluter sig till företagshälsovården först under perioden med rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid. Då ska också de övriga villkoren för ersättning för företagshälsovård uppfyllas. T.ex. måste en arbetsplatsutredning göras i samband med att företagaren kommer överens med producenten av företagshälsovårdstjänster om att köpa tjänster.

Uppgift om rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid antecknas under ytterligare uppgifter i ansökan


Ersättningar kan betalas från det att arbetsoförmågan börjar tills det att lantbruksföretagarens eller företagarens rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid upphör, även om FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte är i kraft under den ifrågavarande tiden. Företagaren eller lantbruksföretagaren kan med beslutet om rehabiliteringsstöd eller med ett separat intyg från den anstalt som beviljat pensionen visa att han eller hon är en företagare eller lantbruksföretagare som omfattas av företagshälsovårdstjänster. Producenten av företagshälsovårdstjänster kontrollerar FöPL- eller LFöPL-försäkringens giltighet. Om personen får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid antecknar serviceproducenten detta under ytterligare uppgifter i ansökan.

Ansökan om ersättning skiljer sig inte från andra företagare


Företagare som har rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid söker ersättning för kostnader för företagshälsovård på samma sätt som de företagare som är FöPL- och LFöPL-försäkrade. Ersättning enligt sjukförsäkringslagen för kostnaderna för företagshälsovård kan betalas om de övriga villkoren för ersättning uppfylls.

Syftet med lagändringen är att man genom företagshälsovårdens insatser under den tid företagaren får rehabiliteringsstöd eller olycksfallspension för viss tid ska kunna stöda återgången till arbetet och vid behov också hänvisa företagaren till rehabiliteringstjänster.  På det här sättet kan sjukpensionering förhoppningsvis förebyggas.

Läs mer i RP 141/2017.

I början av 2018 sker också andra förändringar i ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare. Läs mer: Direktersättning för företagshälsovård gör företagarens vardag enklare (3.10.2017)

Närmare information om ersättning för företagshälsovård till företagare: http://www.fpa.fi/foretagshalsovard/foretagare.