Förmåns- och pensionsuppgifter införs i inkomstregistret vid årsskiftet – målet med reformen är att försnabba myndigheternas beslutsfattande

Inkomstregistret täcker inkomstuppgifterna allt mer omfattande nästa år, då anmälan av förmånsuppgifter till registret inleds 1.1.2021. Den största producenten av förmånsuppgifter är FPA. Målet med reformen är att förbättra kvaliteten på myndighetsbesluten och försnabba beslutsprocessen.

Arbetsgivarna anmäler realtida uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret. Från och med 1.1.2021 anmäler också förmånsbetalarna uppgifter om utbetalda förmåner till inkomstregistret, så som pensioner, arbetslöshetsersättningar eller barnbidrag. Efter årsskiftet får till exempel FPA förutom löneuppgifter också uppgifter om förmåner som övriga aktörer har betalat från inkomstregistret.

– När inkomstregistret utvidgas är inkomstuppgifterna tillgängliga från ett ställe i allt vidare omfattning. Detta betyder att kvaliteten på besluten förbättras och beslutsprocessen försnabbas. I fortsättningen kan informationsanvändarna förutom löner även söka realtida betalningsuppgifter om utbetalda pensioner och förmåner som grund för sitt eget beslutsfattande. Detta förenklar medborgarnas ärendeuträttande: enbart sådana uppgifter som inte anmälts till inkomstregistret bör kompletteras till myndigheterna, beskriver Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström betydelsen av förmånernas inträde.

Den största producenten av förmånsuppgifter är FPA, som anmäler betalningsuppgifter om omkring 60 olika förmånsinkomstslag. Då uppgifter om förmåner som betalats till kunderna finns i inkomstregistret, behöver FPA inte längre på årsanmälan anmäla totalbeloppet av förmåner och pensioner som betalats under skatteåret till Skatteförvaltningen.

Alla förmåner som FPA betalar anmäls dock inte till inkomstregistret. Betalningsuppgifterna om grundutkomststödet och handikappstödet lämnas utanför registret.

– Utvidgandet förenklar arbetet för FPA:s förmånshandläggare. Förmånshandläggaren får ur inkomstregistret en helhetsbild av inkomster och förmåner som betalats till kunden redan då behandlingen av ansökan inleds, konstaterar projektchef Arja Lemmettylä från FPA.

– Även informationsutbytet mellan FPA och de övriga anläggningarna förenklas. En del av anläggningarnas bilaterala informationsutbyte kan avslutas, då förmåns- och pensionsuppgifterna finns i inkomstregistret.

Det finska inkomstregistret – unikt i sin omfattning

Inkomstregistret som varit i bruk i nästan två år är en elektronisk databas för inkomstuppgifter. Utbetalaren anmäler betalningsuppgifterna till registret inom fem dagar från betalningen. Efter årsskiftet 2021 omfattar registret uppgifter om utbetalda löner, pensioner och förmåner.

Liknande centraliserade och realtida register över inkomstuppgifter existerar även i andra länder. Det finska inkomstregistret är dock unikt beträffande dess omfattning och uppgifternas tidsenlighet. Uppgifterna som sparats i registret kan utnyttjas av olika organisationer samtidigt utan att medborgaren eller arbetsgivaren behöver anmäla uppgifterna separat till varje organisation.

Uppgifterna som anmälts till inkomstregistret används bland annat vid beskattningen, beviljandet av förmåner och pensioner, behandlingen av försäkringsersättning, arbetarskyddet, statistikföringen samt fastställande av kundavgifter.

Användningen av uppgifter som anmälts till inkomstregistret grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet.

Läs mera: