FPA-ersättning betalas för coronavirusundersökningar och antikroppstester inom den privata hälso- och sjukvården

Ersättning kan beviljas för undersökningar och tester som gjorts 1.4.2020 eller senare. En förutsättning är att undersökningarna och testerna har ordinerats av en läkare.

FPA-ersättningen för coronavirusundersökning som gjorts inom den privata hälso- och sjukvården är 56 euro och ersättningen för antikroppstest är 15 euro.

Kunden får ersättningen redan på mottagningen om vårdenheten har direktersättningsavtal med FPA.  Kunden kan också själv betala fullt pris för undersökningen eller testet och anhålla om ersättning i efterskott hos FPA.

En person som misstänks vara coronavirussmittad kan undersökas antingen genom att man undersöker om det finns virus på slemhinnan i nässvalget eller genom att man mäter om det har bildats antikroppar mot coronaviruset i kroppen. Personen måste ha läkarordination för virusundersökning eller antikroppstest för att kunna beviljas ersättning. Läkaren kan ge ordinationen också på distans. Ett villkor är också att undersökningarna och testerna görs i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) och Institutet för hälsa och välfärds (THL) provtagningskriterier, myndighetsbestämmelser och aktuella anvisningar.

Ersättning för coronavirusundersökningar och antikroppstester betalas som en del av sjukvårdsförsäkringen för dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten, på samma sätt som i fråga om andra privata hälso- och sjukvårdstjänster. Genom sjukvårdsförsäkringen betalas ersättning för nödvändiga kostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården.

Av denna anledning kan man inte få ersättning från FPA för coronavirusundersökningar och antikroppstester som gjorts inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Coronavirusundersökning och antikroppstest läggs till FPA:s taxeförteckning över sjukvårdsersättningar i samband med en uppdatering som görs 12.6.2020.

Ytterligare information