FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader som orsakas av coronavirusepidemin

FPA har tidigare publicerat meddelanden gällande ersättning av extra kostnader som orsakas av coronavirusepidemin:

I det här meddelandet ges tilläggsinformation om ersättningen av extra kostnader som orsakas av coronaepidemin.

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader som orsakas av coronavirusläget inom följande kategorier och för följande perioder:

 • kostnader för inkvartering av klienter i enkelrum (gäller alla rehabiliteringstjänster som inkluderar inkvartering eller en möjlighet till inkvartering)
  • 1.9.2020–31.12.2020
 • skydd och hygien
  • 1.10–31.12.2020
 • kostnader för särskilda arrangemang (till exempel arbete med omplanering av tidtabellerna för rehabiliteringen, samarbete med intressentgrupper och information)
  • 1.10–31.12.2020
 • Kostnaderna för särskilda arrangemang ska faktureras på en och samma gång i december i samband med den klientspecifika fakturan. Kostnaderna ersätts endast i fråga om sådana klienter för vilka det inte har betalats ersättning tidigare

Om coronavirusläget under perioden 1.9–31.12.2020 förändras på ett sådant sätt att det inte längre finns grunder för ersättning av extra kostnader, kan FPA avbryta betalningen av ersättning för extra kostnader tidigare än 31.12.2020. I så fall meddelar FPA minst en månad i förväg att betalningen av ersättning kommer att avbrytas.

Beakta följande angående faktureringen av extra kostnader:

 • Extra kostnader kan faktureras endast om klientens rehabilitering eller en del av den har genomförts under ersättningsperioden.
 • FPA ersätter extra kostnader inom kategorierna inkvartering samt skydd och hygien per besök/möte eller per dygn/övernattningsdygn. Kostnader för särskilda arrangemang betalas per klient som en engångsersättning i december.
 • FPA ersätter inte extra kostnader för sådana dygn eller besök/möten där rehabiliteringen har genomförts på distans. Om rehabiliteringen under perioden 1.9–31.12.2020 endast har genomförts  på distans, ersätts inte kostnaderna för särskilda arrangemang.
 • FPA ersätter endast extra kostnader som gäller klienten. FPA ersätter inte extra kostnader som gäller en anhörig eller närstående som deltagit i rehabiliteringen.
 • FPA betalar inte separat ersättning för hygien och skydd om klienten anländer till serviceproducentens lokaler dagen före rehabiliteringen.

Beloppet av extra kostnader som ersätts

Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (individuell terapi och gruppterapi)

Fysioterapi, ergoterapi, vattenterapi, ridterapi, talterapi, musikterapi, bildkonstterapi och neuropsykologisk rehabilitering

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i december

Ersättning betalas för besök i serviceproducentens lokaler och för hembesök.

Psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

 • skydd och hygien: 2 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i december

Ersättning betalas både för besök i serviceproducentens lokaler och för hembesök.

Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i december

Kurser enligt sjukdomsgrupp och multiprofessionell individuell rehabilitering

Krävande medicinsk rehabilitering: kurser i sluten vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 13 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i december

Rehabilitering enligt prövning: kurser i sluten och öppen vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/individuellt besök eller gruppbesök, besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i december

Familjerehabilitering (LAKU)

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 3 euro/klient/möte
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn under rehabiliteringsveckoslut
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i december

NUOTTI-coachning

 • skydd och hygien: 3,72 euro (inkl. moms 24 %, 0,72 euro)/klient/besök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i december

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, yrkesinriktade Taito-kurser och KIILA-rehabilitering (individuell och i kursform)

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/dygn
 • skydd och hygien: 6 euro/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
  • I fråga om Taito-kurser betalas ersättning för skydd och hygien endast för tid med arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under perioden med arbetspraktik betalas 6 euro/besök.
 • kostnader för särskilda arrangemang: 40 euro/klient, faktureras på en gång i december
  • I fråga om Taito-kurser kan kostnader för särskilda arrangemang faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

 • inkvartering: 49,50 euro (inkl. moms 10 %, 4,50 euro)/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/klient/dygn
 • skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
  • Ersättning för skydd och hygien betalas endast för tid med arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under perioden med arbetspraktik betalas 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök.
 • kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i december
  • Kostnader för särskilda arrangemang kan faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas enligt 14 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner till rehabiliteringsklienten ersättning till högst det belopp som motsvarar den fastställda ersättningsnivån. FPA betalar ersättning för rehabiliterande psykoterapi enligt det maximibelopp som fastställs i statsrådets förordning (Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi 10.12.2015/1469) och därför kan extra kostnader för rehabiliterande psykoterapi inte ersättas.

Hur ska extra kostnader faktureras?

Fakturera FPA för extra kostnader enligt ovan i samband med den normala klientspecifika fakturan. Lägg vid redovisningen till de extra kostnader som orsakats av coronaepidemin på den klientspecifika fakturablanketten (KU 203r, KU 201r eller KU 205r), specificerade enligt följande priskategorier:

 • Corona, inkvartering
 • Corona, skydd
 • Corona, särskilda arrangemang

Exempel: 

Klientens sista period (5 dygn) av en sjukdomsgruppsspecifik rehabiliteringskurs har genomförts i oktober. I samband med faktureringen i oktober fakturerar serviceproducenten:

 • Corona, inkvartering 4 dygn x 45 euro, totalt 180 euro
 • Corona, skydd 5 dygn x 11 euro, totalt 55 euro

För perioden 1.10–31.12.2020 faktureras särskilda arrangemang endast en gång/klient i december. Kostnaderna ersätts endast i fråga om sådana klienter för vilka det inte har betalats ersättning tidigare.  

I samband med faktureringen i december fakturerar serviceproducenten:

 • Corona, särskilda arrangemang 33 euro/klient

Serviceproducenten ska i regel fakturera rehabiliteringskostnaderna inom 2 månader från det att rehabiliteringen har genomförts. Om faktureringstiden för extra kostnader överskrider den normala faktureringstiden ska du på fakturan/redovisningsblanketten anteckna orsaken till att faktureringen dröjt. Om det finns grundad anledning kan FPA vara flexibel med faktureringstiden för extra kostnader.