FPA fortsätter att betala ersättning för extra kostnader som orsakas av coronavirusepidemin 1.1–30.6.2021

FPA fortsätter 1.1.2021–30.6.2021 att betala ersättning för följande kostnader som orsakas av coronavirusläget: kostnader för inkvartering av klienter i enkelrum, skydd och hygien och kostnader för särskilda arrangemang.

FPA har tidigare publicerat meddelanden gällande ersättning av extra kostnader som orsakas av coronavirusepidemin:

I det här meddelandet ges ytterligare information och anvisningar om ersättningen av extra kostnader som orsakas av coronavirusepidemin.

Enligt 14 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) ska FPA till den som producerat en rehabiliteringstjänst betala ersättning för behövliga och skäliga rehabiliteringskostnader.

FPA fortsätter 1.1.2021–30.6.2021 att betala ersättning för följande kostnader som orsakas av coronavirusläget:

 •  kostnader för inkvartering av klienter i enkelrum (gäller alla rehabiliteringstjänster som inkluderar inkvartering eller en möjlighet till inkvartering)
 •  skydd och hygien
 • kostnader för särskilda arrangemang (till exempel arbete med omplanering av tidtabellerna för rehabiliteringen, samarbete med intressentgrupper och information)

Om coronavirusläget under perioden 1.1–30.06.2021 förändras på ett sådant sätt att det inte längre finns grunder för ersättning av extra kostnader, kan FPA avbryta betalningen av ersättning för extra kostnader tidigare än 30.06.2021. I så fall meddelar FPA minst en månad i förväg att betalningen av ersättning kommer att avbrytas.

Ytterligare anvisningar om faktureringen av kostnader för särskilda arrangemang

Kostnader för särskilda arrangemang ska faktureras på en och samma gång

 • i juni i samband med den normala klientspecifika fakturan, eller
 • genast vid den sista rehabiliteringshelhetens eller rehabiliteringsperiodens slut i samband med den sista klientfaktureringen, ifall rehabiliteringshelheten eller rehabiliteringsperioden slutförs före juni.

Kostnaderna ersätts endast i fråga om sådana klienter för vilka det inte har betalats ersättning tidigare under perioden 1.6.2020–30.6.2021.
Om serviceproducenten byts kan vardera serviceproducent fakturera kostnaderna för särskilda arrangemang en gång per klient. Ersättningen förutsätter ändå att klientens rehabilitering genomförs under perioden 1.1.2021–30.6.2021.

 • Om en och samma serviceproducent tillhandahåller klienten flera olika terapiformer kan serviceproducenten fakturera kostnaderna för särskilda arrangemang för varje terapiform en gång per klient.

Beakta följande när du fakturerar FPA för extra kostnader:

 • Extra kostnader kan faktureras endast om klientens rehabilitering eller en del av den har genomförts under ersättningsperioden.
 • FPA ersätter extra kostnader inom kategorierna inkvartering, skydd och hygien per besök/möte eller per dygn/övernattningsdygn. Kostnader för särskilda arrangemang betalas per klient som en engångsersättning i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten eller rehabiliteringsperioden.
 • FPA ersätter inte extra kostnader för sådana dygn eller besök/möten där rehabiliteringen har genomförts på distans. Om rehabiliteringen under perioden 1.1–30.06.2021 endast har genomförts  på distans, ersätts inte kostnaderna för särskilda arrangemang.
 • FPA ersätter endast extra kostnader som gäller klienten. FPA ersätter inte extra kostnader som gäller en anhörig eller närstående som deltagit i rehabiliteringen.
 • FPA betalar inte separat ersättning för hygien och skydd om klienten anländer till serviceproducentens lokaler dagen före rehabiliteringen.

Beloppet av extra kostnader som ersätts
Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (individuell terapi och gruppterapi)
Fysioterapi, ergoterapi, vattenterapi, ridterapi, talterapi, musikterapi, bildkonstterapi och neuropsykologisk rehabilitering

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

När det gäller musikterapi ersätts i fråga om extra kostnader till de serviceproducenter som är skyldiga att betala moms också den moms som gäller dessa extra kostnader. Momsen ingår inte i de ersättningsbelopp som uppges i det här meddelandet. I dessa fall kan serviceproducenten eller serviceproducentens fakturerare lägga till momsen.
Ersättning betalas för besök i serviceproducentens lokaler, för hembesök och för nätverksbesök.


Psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

 • skydd och hygien: 2 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

Ersättning betalas för besök i serviceproducentens lokaler, för hembesök och för nätverksbesök.


Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/terapibesök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 18 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

 

Kurser enligt sjukdomsgrupp och multiprofessionell individuell rehabilitering
Krävande medicinsk rehabilitering: kurser i sluten vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 13 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

Rehabilitering enligt prövning: kurser i sluten och öppen vård och multiprofessionell individuell rehabilitering

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn i sluten eller öppen vård
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/individuellt besök eller gruppbesök, besök av sakkunnig
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

Familjerehabilitering (LAKU)

inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn

 • skydd och hygien: 3 euro/klient/möte
 • skydd och hygien: 11 euro/klient/dygn under rehabiliteringsveckoslut
 • kostnader för särskilda arrangemang: 33 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

NUOTTI-coachning

 • skydd och hygien: 3,72 euro (inkl. moms 24 %, 0,72 euro)/klient/besök
 • kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, yrkesinriktade Taito-kurser och KIILA-rehabilitering (individuell och i kursform)

 • inkvartering: 45 euro/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 6 euro/klient/dygn
 • skydd och hygien: 6 euro/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
  • I fråga om Taito-kurser betalas ersättning för skydd och hygien endast för sådan arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under arbetspraktiken betalas 6 euro/besök.
 • kostnader för särskilda arrangemang: 40 euro/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten.
  • I fråga om Taito-kurser kan kostnader för särskilda arrangemang faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

 • inkvartering: 49,50 euro (inkl. moms 10 %, 4,50 euro)/klient/övernattningsdygn
 • skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/klient/dygn
 •  skydd och hygien: 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök som görs av klienten eller besök som görs av sakkunnig
  • Ersättning för skydd och hygien betalas endast för sådan arbetspraktik som genomförs i serviceproducentens egna lokaler. För besök på arbetsplatsen som serviceproducenten gör under arbetspraktiken betalas 7,44 euro (inkl. moms 24 %, 1,44 euro)/besök.
 •  kostnader för särskilda arrangemang: 49,60 euro (inkl. moms 24 %, 9,60 euro)/klient, faktureras på en gång i juni eller vid slutet av rehabiliteringshelheten.
 •  Kostnader för särskilda arrangemang kan faktureras även om endast perioden med arbetspraktik genomförts under ersättningsperioden.

Hur ska extra kostnader faktureras?

Fakturera FPA för extra kostnader enligt ovan i samband med den normala klientspecifika fakturan. Lägg vid redovisningen till de extra kostnader som orsakats av coronavirusepidemin på den klientspecifika fakturablanketten (KU 203r, KU 201r eller KU 205r), specificerade enligt följande priskategorier:

 • Corona, inkvartering
 • Corona, skydd
 • Corona, särskilda arrangemang

Exempel:
1.    Exempel på fakturering då rehabiliteringen avslutas i februari 2021.

Klientens sista period (5 dygn) av en sjukdomsspecifik rehabiliteringskurs har genomförts i februari och serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. I samband med den klientspecifika fakturan i juni fakturerar serviceproducenten:

 • Corona, inkvartering 4 dygn x 45 euro, totalt 180 euro
 • Corona, skydd 5 dygn x 11 euro, totalt 55 euro
 • Corona, särskilda arrangemang 1 x 33 euro/klient

2.    Exempel på fakturering för juni då rehabiliteringstjänsten fortsätter efter juni

Klienten har fått terapi 1.1-30.6.2021 och terapin fortsätter till slutet av år 2021. Terapin genomförs en gång i veckan på tisdag. Serviceproducenten har inte tidigare fakturerat för särskilda arrangemang för klienten i fråga. I samband med faktureringen i juni fakturerar serviceproducenten:

 • Corona, skydd 5 dygn x 3 euro, totalt 15 euro
 • Corona, särskilda arrangemang 18 euro/klient

För januari-maj har serviceproducenten fakturerat för ”Corona, skydd” i samband med den månatliga klientfaktureringen.
I regel ska serviceproducenten fakturera för rehabiliteringskostnaderna inom 2 månader från det att rehabiliteringen har genomförts. Om faktureringstiden för extra kostnader överskrider den normala faktureringstiden ska du på fakturan/redovisningsblanketten anteckna orsaken till att faktureringen dröjt. Om det finns grundad anledning kan FPA vara flexibel med faktureringstiden för extra kostnader.

Rehabiliterande psykoterapi

Av kostnaderna för rehabiliterande psykoterapi betalas enligt 14 § 2 mom. i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner till rehabiliteringsklienten ersättning till högst det belopp som motsvarar den fastställda ersättningsnivån. FPA betalar ersättning för rehabiliterande psykoterapi enligt det maximibelopp som fastställs i statsrådets förordning (Statsrådets förordning om ersättningsnivån för rehabiliterande psykoterapi 10.12.2015/1469) och därför kan extra kostnader för rehabiliterande psykoterapi inte ersättas.