FPA förtydligar bestämmelserna gällande ersättning för privata distansläkartjänster

Ersättningen av kostnader för distanstjänster förenklas och de serviceformer som den moderna tekniken möjliggör beaktas i ersättningarna.

För läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården kommer en ny kod, E101T distanstjänst, att införas 1.5.2020. Ersättningstaxan för distanstjänst som ges av allmänläkare är 8 euro och taxan för distanstjänst som ges av specialistläkare är 12 euro.

Från och med 1.5.2020 används bara en kod (E101T) för ersättning av distanstjänster.

Ersättning för distanstjänster förutsätter att patienten identifieras

Genom ibruktagandet av koden främjas användningen av distanstjänster och tillgängligheten till tjänsterna. Telemedicinen, dvs. medicinsk vård på distans, har utvecklats långt och det är nuförtiden möjligt att ge vård tillförlitligt med hjälp av olika digitala tjänster. Ersättning för distanstjänster förutsätter att patienten identifieras och att adekvata anteckningar görs i journalhandlingarna.

De tjänster som ersätts kan genomföras t.ex. per telefon, via chattförbindelse där patienten identifieras eller genom videosamtal. FPA ersätter inte heller i fortsättningen vård och behandling som ges enbart per post eller e-post och inte heller enbart förnyelse av recept. 

Distanstjänster ersätts, liksom andra privata läkartjänster, som en del av sjukvårdsförsäkringen för dem som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Sjukvårdsförsäkringen ersätter den försäkrade för nödvändiga kostnader som uppkommit inom den privata hälso- och sjukvården. Sjukvårdsförsäkringen ger kunderna möjligheter att välja vårdenhet och kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att förbättra tillgången till vård.

Genom att ändra bestämmelserna om ersättning av distanstjänster vill FPA förenkla systemet för ersättning av tjänster och i ersättningarna beakta de nya serviceformer som den moderna tekniken möjliggör.

Närmare information för kunderna