Genomförande av FPA:s rehabiliteringstjänster från och med 1.6.2020

Precisering till anvisningen gällande genomförande av kursperioder som avbrutits vecka 12

I en anvisning till serviceproducenterna, som uppdaterats 3.4.2020, instruerades serviceproducenterna att meddela FPA de nya tidpunkterna för kursdygn som efter avbrottet vecka 12 inte kunnat fullgöras.

FPA preciserar anvisningen så att kursperioder som avbröts vecka 12 kan genomföras vid en senare tidpunkt också i sin helhet, dvs. i regel som kurser på 5 dygn. Det här innebär att om rehabiliteringsdygn som ingick i en kursperiod inte kunde fullgöras vecka 12 kan de här kurserna genomföras vid en senare tidpunkt som rehabiliteringsperioder på 5 dygn.

En serviceproducent som vill genomföra en kurs som avbröts vecka 12 i sin helhet ska per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi meddela följande uppgifter till FPA:

  • numren på de kurser som avbröts vecka 12
  • datum då kurserna avbröts, om inte detta meddelats redan tidigare
  • datum då de rehabiliteringsdygn som inte utnyttjats kommer att genomföras.

Serviceproducenten ska tillsammans med klienterna komma överens om att genomföra en avbruten rehabiliteringsperiod i sin helhet.

Förfarande om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen

FPA rekommenderar att rehabiliteringen avbryts om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen. Man ska följa Institutet för hälsa och välfärds THL:s anvisningar för situationen.

Resor i anknytning till coronaviruset, liksom också vanliga rehabiliteringsresor, ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen. Om det behövs taxi när en klient är på väg hem från serviceproducenten, beställer klienten resan via FPA:s regionala beställningscentral. Taxiresan beställs via den regionala beställningscentral inom vars område serviceproducenten har sitt verksamhetsställe.

Enligt dataskyddslagen behöver klienten inte i samband med beställningen berätta om misstanken om coronasmitta. Om klienten vill berätta får han eller hon göra det och då kan taxiföretagaren i mån av möjlighet ordna en taxibil där föraren är skyddad med plexiglas.

Enbart misstanke om coronasmitta räcker inte som orsak till användning av taxi, utan klienten ska ha intyg SV67r för reseersättning. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer utifrån kundens sjukdom eller aktuella hälsotillstånd vilket fordon kunden kan färdas med och anger fordonet på det intyg som ges till kunden (SV67r).

På grund av coronavirusepidemin samordnas taxiresor som ersätts av FPA inte för närvarande.

Genomförande av individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering då serviceproducenten saknar verksamhetslokal 

Serviceproducenter som saknar verksamhetslokal ger i första hand terapin hemma hos klienten eller någon annanstans i klientens vardagsmiljö. FPA har inte behörighet att ge anvisningar till daghem, skolor och servicehus.   SHM har gett anvisningar om genomförande av rehabilitering vid enheter för vård och omsorg dygnet runt och UKM om genomförande av rehabilitering i lokaler inom småbarnspedagogiken och i skolor. Beakta också andra aktörers anvisningar i anslutning till genomförande av rehabilitering (i slutet av meddelandet).

En serviceproducent som saknar verksamhetslokal kan i de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusläget också utnyttja tillfälliga platser för genomförande av terapi (1 st./avtal), om lokalen uppfyller kraven i servicebeskrivningen. Serviceproducenten ska i så fall se till att försäkringsskyddet täcker också den tillfälliga lokalen.

Flyttningen av terapin till en tillfällig lokal ska diskuteras och avtalas tillsammans med klienten eller klientens familj. Serviceproducenten ska informera klienten eller klientens familj om de förändringar som gäller genomförande av terapi i form av besök på en verksamhetslokal, till exempel om transporten till terapi och om eventuella resekostnader (självriskandelen för en enkelresa är 25 euro).

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas med beaktande av klientens individuella behov högst fram till 31.8.2020.

Serviceproducenten ska anmäla den tillfälliga verksamhetslokalen till FPA med blankett KU52r.

Läs mer: Serviceproducentens meddelande om förändringar

Tillfälligt utökande av antalet terapeuter på grund av coronavirusläget

Terapier inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan komprimeras i enlighet med klientens behov. En del av besöken kan lämnas outnyttjade. I rehabiliteringsbeslutet anges terapibesökets maximilängd och maximiantalet terapibesök.

Det är inte möjligt att införa dubbla besök för att man inte hinner genomföra det maximiantal besök som beviljats i rehabiliteringsbeslutet. Ett dubbelbesök förutsätter att klienten har ett verkligt rehabiliteringsmässigt behov av dubbelbesök. För dubbelbesök ska separat tillstånd inhämtas av FPA.

Om klienten inte får en rehabiliteringsplan i tid från hälso- och sjukvården kan klientens rehabiliteringsbeslut förlängas med högst 6 månader i enlighet med rehabiliteringsplanen.

Läs mer: Genomförande av FPA:s rehabiliteringstjänster från och med 1.6.2020

Om serviceproducentens nuvarande terapeutresurser inte räcker till för att genomföra terapitjänsterna efter avbrottet ska serviceproducenten meddela FPA att antalet terapeuter tillfälligt utökas och ange motiveringen till detta på blankett KU52r.

Läs mer: Serviceproducentens meddelande om förändringar

En terapeut som anlitas tillfälligt ska uppfylla minimikraven i servicebeskrivningen. Terapeuten kan genomföra terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering högst fram till 31.8.2020.

Anbudsförfarande gällande individuell ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet

Information om ett nytt anbudsförfarande gällande ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet kommer senast i början av hösten att läggas ut på FPA:s webbplats på adressen www.fpa.fi/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-aktuellt-om-rehabilitering.

Beakta också andra aktörers anvisningar i anslutning till genomförande av rehabilitering

Enligt undervisnings- och kulturministeriet kan man

  • i småbarnspedagogikens utrymmen ordna terapi, rehabilitering eller motsvarande stöd som ett barn behöver, förutsatt att hygienanvisningarna beaktas
  • i skolornas utrymmen ordna rehabilitering och terapitjänster för enskilda elever på samma sätt som innan man övergick till distansundervisning.

Läs mer > Vanliga frågor om coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade 15.5.2020 en anvisning enligt vilken besöksförbudet vid enheter för vård och omsorg dygnet runt inte gäller nödvändiga rehabiliteringstjänster såsom fysio- och ergoterapitjänster.

Läs mer > Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt (SHM)