Bearbetat 20.4 Genomförande av FPA:s rehabiliteringstjänster under coronavirusepidemin

Meddelandet bearbetat 20.4 Tillagt: Genomförande av distanstolkning under rehabilitering på distans

Meddelandet uppdaterat 3.4:  Tillagt:  Rehabiliterande psykoterapi på distans

Meddelandet uppdaterat 24.3 på följande punkter:

Individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering
Gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive OPI-kurser samt TAITO- och KIILA-kurser)
Allmänt om genomförande av distansrehabilitering

Det här meddelandet ersätter de meddelanden om FPA:s rehabiliteringstjänster som publicerades 13.3 och 17.3. De här anvisningarna gäller till 31.5.2020 om inte annat meddelas.

De åtgärder regeringen föreslår för att förhindra spridningen av coronaviruset inverkar på alla FPA:s rehabiliteringstjänster av följande orsaker:

 • Regeringen har konstaterat att undantagstillstånd råder i Finland på grund av coronavirusläget.
 • Regeringen rekommenderar att man undviker alla resor och förflyttningar, möten och fysiska kontakter som inte är nödvändiga. Syftet med begränsningarna är att bromsa spridningen av coronavirusepidemin och att skydda dem som hör till riskgrupperna.
 • Rehabilitering som inbegriper fysiska möten innebär en risk för exponering som gäller klienten, serviceproducenten och deras närstående.
 • En stor del av FPA:s rehabiliteringsklienter hör till de riskgrupper som THL har definierat.
 • FPA:s rehabiliteringstjänster hör inte till kategorin brådskande hälsotryggande verksamhet. Hälso- och sjukvården ansvarar för kundernas behov av brådskande sjukvård och rehabilitering.
 • Rehabiliteringens handledningsinriktade roll betonas i det rådande undantagsläget.

FPA:s mål är att bromsa spridningen av coronaviruset så effektivt som möjligt och skydda framför allt dem som hör till riskgrupperna. Av orsakerna ovan rekommenderar FPA att rehabilitering som inbegriper fysiska möten avbryts och att rehabiliteringen genomförs på distans om det är möjligt.

Regeringen har kommit med en stark rekommendation om undvikande av sammankomster under coronaepidemin. Det är inte möjligt att ordna rehabilitering i grupp på distans, och därför rekommenderar FPA att rehabilitering som ges i grupp avbryts.

Medan coronavirusepidemin pågår har serviceproducenterna ingen skyldighet att ordna rehabilitering ansikte mot ansikte och klienterna har ingen skyldighet att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte. Om en serviceproducent inte tillhandahåller rehabiliteringstjänster under epidemin, kan en klient välja en annan serviceproducent.

Serviceproducenten och klienten måste tillsammans komma överens om huruvida rehabiliteringen ska fortsätta och i så fall hur. Om man kommer överens om att fortsätta med rehabiliteringen ansikte mot ansikte ska serviceproducenten och klienten bedöma riskerna gällande spridningen av coronavirusinfektionen och se till effektiviserad hygien och andra nödvändiga sätt att skydda sig.

Vid behov kommer serviceproducenten överens med klienten om en ny tidpunkt för rehabilitering som avbrutits eller flyttats fram. Om rehabiliteringen inte hinner genomföras under den tid rehabiliteringsbeslutet gäller kan klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården i ett senare skede kontakta FPA så att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet kan förlängas.

Annat viktigt att beakta

Enligt lagen om FPA-rehabilitering ersätter FPA kostnaderna endast för genomförd rehabilitering. Serviceproducenterna har i sitt anbud förbundit sig att genomföra rehabiliteringstjänster för ett på förhand fastställt antal klienter. På grund av den exceptionella situationen kan de angivna antalen klienter ändå inte tills vidare anses vara bindande för serviceproducenterna.

FPA har övergått till distansarbete till den del det är möjligt. Av denna anledning kan handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut skickas till serviceproducenterna som skyddad e-post. FPA ber serviceproducenterna läsa sin e-post.

Serviceproducenterna ska följa aktualitetsmeddelandena gällande rehabiliteringstjänster på adressen  https://www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-aktuellt-om-rehabilitering. 

Eventuella frågor kan serviceproducenterna skicka per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Utbetalning av rehabiliteringspenning om rehabiliteringen avbryts

Om en klient har ansökt om rehabiliteringspenning kan serviceproducenten uppmana klienten att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 020 692 225.  FPA gör en bedömning av om utbetalningen av rehabiliteringspenning kan fortsätta under det tillfälliga avbrottet i rehabiliteringen.

Allmänt om genomförande av distansrehabilitering

Distansrehabilitering ska genomföras i enlighet med Valviras anvisningar. Valviras anvisning finns på adressen www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans.

Vad gäller datasäkerhet och dataskydd betyder det här t.ex. att identifieringen av klienten ska bygga på stark autentisering eller motsvarande tillförlitlig metod som kan verifieras i efterskott.

FPA kan inte bedöma hur väl olika program eller förbindelser lämpar sig för genomförande av distansrehabilitering. En serviceproducent som tillhandahåller distansrehabilitering måste självständigt avgöra hur rehabiliteringen ska ordnas med hjälp av distansförbindelse. Serviceproducenterna uppmanas att hos det företag som erbjuder förbindelsen eller programmet försäkra sig om att tjänsten uppfyller de villkor för dataskydd, datasäkerhet och behandling av klientuppgifter som anges i Valviras anvisningar.

Serviceproducenten ansvarar för datasäkerheten vid distansrehabilitering i enlighet med Valviras anvisningar. Övergången till distansrehabilitering behöver inte separat anmälas till FPA.

Genomförande av distanstolkning under rehabilitering på distans

Klienten, serviceproducenten och tolken har ljudförbindelse med varandra och dessutom kan man vid behov ta ett videosamtal via internetförbindelse.

 • Distanstolkning kan genomföras per telefon, via en videoförbindelse eller med hjälp av annan motsvarande teknisk utrustning.
 • Vid användningen av distanstolkning ska man beakta datasäkerhet och datasekretess.
 • Tolkningen vid rehabilitering på distans genomförs med klientens och serviceproducenternas egen utrustning.  
 • Kom överens om en tolkningstid med klienten och kontakta därefter Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • Under coronaepidemin kan tolkning i enskilda fall användas vid utredning av den praxis som inverkar på rehabiliteringen (t.ex. förklaring av begreppet rehabilitering eller terapi på distans, utredning av kompatibilitet gällande utrustningen, nödvändiga program etc.)
 • Det lönar sig att beställa tolkning senast några dagar före tolkningsuppdraget.

Preciseringar gällande olika rehabiliteringsformer

Individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

FPA rekommenderar att individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ordnas på distans om detta lämpar sig för klienten och terapeuten. Ridterapi och vattenterapi kan inte genomföras på distans. Om klienten är ett barn ska man med beaktande av barnets utvecklingsnivå bedöma när barnets förälder eller en annan trygg vuxen bör vara närvarande.

Det är också möjligt att tillhandahålla individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ansikte mot ansikte.

Psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering kan undantagsvis genomföras också per telefon. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Vid behov kan giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut förlängas med högst 6 månader i enlighet med rehabiliteringsplanen. Klienten, serviceproducenten eller hälso- och sjukvården kan i ett senare skede kontakta FPA så att giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet kan förlängas.

I de förhållanden som råder på grund av coronaviruspandemin kan mottagningstider inom hälso- och sjukvården ha inhiberats eller flyttats fram.  Om en kund av den anledningen inte har någon möjlighet att få den rehabiliteringsplan som behövs för fortsatt rehabilitering, kan FPA vid behov förlänga giltighetstiden för kundens rehabiliteringsbeslut med högst 6 månader. Det här gäller i sådana fall, där rehabiliteringen har upphört eller kommer att upphöra senast 30.9.

Gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Enligt servicebeskrivningen är det inte möjligt att genomföra gruppterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering på distans. På grund av coronaepidemin ska sammankomster undvikas. FPA rekommenderar att gruppterapierna avbryts.

Rehabiliterande psykoterapi

FPA rekommenderar att rehabiliterande psykoterapi (individuell terapi, par- eller familjeterapi) ordnas på distans. Psykoterapin kan undantagsvis genomföras också med telefonförbindelse. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Det är också möjligt att tillhandahålla rehabiliterande psykoterapi (individuell terapi, par- eller familjeterapi) som rehabilitering som inbegriper fysiska möten.

Rehabiliterande psykoterapi i grupp

Primärt rekommenderar FPA fortfarande att all terapi i grupp avbryts.

Det är inte problemfritt att omvandla pågående gruppterapi till distansrehabilitering, eftersom gruppen inte från början har planerats med tanke på rehabilitering som ges på distans.

Rehabiliterande psykoterapi som beviljats i form av gruppterapi kan ändå genomföras på distans i realtid om

 • varje medlem i gruppen är villig att fortsätta med gruppterapin på distans
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i distansrehabilitering
 • Varje medlem i gruppen har möjlighet att använda ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabilitering med bevarat integritetsskydd.

Terapeuten ska dessutom se till att han eller hon har en handlingsmodell för situationer

 • där en klient under distansterapin t.ex. blir ångestfylld eller får en panikattack (klientsäkerhet) 
 • där en klient/klienter stöter på tekniska svårigheter, så att inte terapitiden går åt till att lösa tekniska problem.

Terapeuten ska se till att datasäkerheten för varje klients del följer Valviras anvisningar och att integritetsskyddet för klienterna bevaras.

FPA ersätter inte kostnaderna för anskaffning eller skyddande av distansförbindelser.

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive OPI-kurser samt TAITO- och KIILA-kurser)

Kurserna kan inte genomföras i sin helhet på distans. Kurserna kan flyttas fram eller inhiberas. På grund av coronaepidemin ska sammankomster undvikas. FPA rekommenderar att kurserna avbryts.

FPA rekommenderar att kursperioder som börjar före 31.5.2020 i rehabiliteringskurssystemet på extranätet flyttas till en senare tidpunkt. Kurser som beviljats för år 2020 ska börja år 2020, dvs. den första perioden av en kurs kan inte flyttas till år 2021. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2020 flyttas till år 2021. Det är möjligt att tänja på de tider inom vilka rehabiliteringsperioderna enligt servicebeskrivningarna ska genomföras.

Kurser som inhiberas ska meddelas FPA per e-post (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi). 

Multiprofessionell individuell rehabilitering

Multiprofessionell individuell rehabilitering kan inte ordnas som distansrehabilitering. På grund av coronaepidemin ska sammankomster undvikas. FPA rekommenderar att detta beaktas då rehabiliteringstjänster eventuellt genomförs. Vid behov flyttar man tidpunkten för klientens rehabiliteringsperiod. Giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut kan också vid behov förlängas med högst 6 månader i enlighet med rehabiliteringsplanen.

Familjerehabilitering (LAKU)

FPA rekommenderar att familjerehabilitering (LAKU) ordnas på distans. Det är också möjligt att ordna familjerehabilitering (LAKU) så att rehabiliteringen inbegriper fysiska möten.

NUOTTI-coachning

FPA rekommenderar att NUOTTI-coachning ordnas på distans.  Coachningen kan undantagsvis genomföras också med telefonförbindelse. I så fall bör man beakta att datasäkerheten inte är lika bra då man använder en telefonförbindelse som då man använder distansteknik. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon. Det är också möjligt att ordna NUOTTI-coachning så att den inbegriper fysiska möten.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

FPA rekommenderar att yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar görs på distans. Det är också möjligt att genomföra dem så att de inbegriper fysiska möten.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) kan inte ordnas på distans. Det är möjligt att genomföra rehabiliteringstjänsten så att den inbegriper fysiska möten. På grund av coronaepidemin ska sammankomster ändå undvikas. FPA rekommenderar att detta beaktas i genomförandet av rehabilitering i grupp som eventuellt ingår i rehabiliteringstjänsten. 

Utbildningsprövning

Läroanstalterna är för närvarande stängda, så alla utbildningsprövningar flyttas fram.

Utbildning inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering

Studierna genomförs på distans eller på annat överenskommet sätt medan läroanstalterna är stängda.

Följ myndigheternas anvisningar och meddelanden

www.thl.fi/corona

www.stm.fi/sv/coronavirus-beredskap

Läs mer på fpa.fi

www.fpa.fi/corona