Läkemedelsersättning och läkemedelsindikation

Apoteksmeddelande 24/2016

Allt emellanåt dyker frågan upp om läkemedelsersättning kan betalas om läkemedlets indikation avviker från indikationen i preparatsammandraget.

Eftersom praxisen kring försäljningstillstånden ändrats under årens lopp har också läkemedelspreparatens indikationer utformats olika beroende på ändrade principer och förfaranden. Därför kan indikationerna variera för läkemedel som är avsedda för behandling av samma sjukdom, och olika preparat med samma verksamma ämne kan ha olika indikationer. Indikationerna för sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat kan också vara olika.
Läkemedelsindikationerna kan ställa till med problem med tanke på verkställandet av sjukförsäkringen och det jämlika bemötandet av kunder av följande skäl:

  • Läkaren antecknar inte alltid användningssyftet på receptet eller det antecknade användningssyftet kan vara till exempel en beskrivning av symtomen.
  • De indikationer som berättigar till ersättning finns inte registrerade någonstans. Därför är det svårt att på apoteken kontrollera när ett läkemedels indikation berättigar till direktersättning.
    • Ersättningsstatus för ett läkemedelspreparat fastställs av läkemedelsprisnämnden. I regel är preparaten ersättningsgilla i en omfattning som motsvarar hela indikationen. När indikationen för ett preparat utvidgas ska läkemedelsprisnämnden emellertid fastställa ersättningsstatus också för den nya indikationen, så att preparatet kan ersättas också på denna.

Av dessa orsaker kan apoteken ha svårigheter att bedöma rätten till ersättning för ett läkemedelspreparat utifrån olika indikationer, och ersättningsstatus för ett läkemedelspreparat utifrån en indikation bedöms inte nödvändigtvis på samma sätt för alla kunder.

För att garantera ett jämlikt bemötande av kunderna vill FPA påminna att de läkemedelspreparat som FPA gett separata anvisningar om i fråga om ersättningen finns i apotekens prisförteckningar över läkemedel, sjukförsäkringsanvisningarna för apotek och FPA:s söktjänst för läkemedel. Apoteken ska beakta användningsändamålet för dessa läkemedel före expedieringen med ersättning (se t.ex. sjukförsäkringsanvisningar för apotek, avsnitten 5.3.7 och 7.2.2).

Indikationerna är också förknippade med läkemedelssäkerhet. I enlighet med läkemedelslagen ska apotekens farmaceutiska personal genom läkemedelsrådgivning alltid säkerställa att den som ska använda ett läkemedel känner till hur det ska användas på ett riktigt och tryggt sätt (Läkemedelslagen 57 §).

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen