Meddelande till hälso- och sjukvården om förfarandena gällande läkarutlåtanden och läkarintyg under coronavirusepidemin

Det här förfarandet tillämpas fram till 30.9.2020.

Utlåtanden och/eller sjukjournalstexter som innehåller motsvarande uppgifter godkänns enligt redogörelsen nedan.

Utlåtanden och intyg som uppgjorts i samband med besök på mottagningen

Av utlåtandet eller sjukjournalstexten ska framgå tillräckliga och motiverade uppgifter som behövs för handläggning av förmånsansökan.

När det gäller ansökan om sjukdagpenning är det väsentligt att handlingen innehåller tillräckliga uppgifter för bedömning av arbetsförmågan och en bedömning av arbetsoförmågans längd. Vid kortvarig arbetsoförmåga räcker det med ett A-intyg och FPA begär vid behov sjukjournalstexter. Vid längre arbetsoförmåga, som varar mer än 2 månader, behövs ett A-intyg och som bilaga en sjukjournalstext eller ett vårdsammandrag. Oavsett det förenklade förfarandet för utlåtanden måste också möjligheterna att utnyttja den återstående arbetsförmågan bedömas.

När det gäller ansökan om partiell sjukdagpenning kan FPA godkänna ett A-intyg som uppgjorts av en företagsläkare eller en annan läkare som känner till arbetsförhållandena och som bilaga till intyget en sjukjournalstext med tillräckliga uppgifter.

I de rådande undantagsförhållandena krävs inte något separat intyg från företagshälsovården efter 90 dagar med dagpenning, som innehåller en bedömning av förutsättningarna att fortsätta arbeta.

För ansökan om rätt till ersättning för läkemedel ska alltid (också i undantagsförhållanden) läkarutlåtande B fyllas i med åtminstone de väsentligaste uppgifterna (personuppgifter, syftet med utlåtandet, för vilken sjukdom, för vilken läkemedelsbehandling och för vilken tid ersättningsrätt söks, underskrift, identifikationskod, verksamhetsställe och kontaktinformation). I fråga om noggrannare sjukjournalsuppgifter och vårdplan är det möjligt att hänvisa till sjukjournalstexter som lämnas in till FPA som bilaga eller på något annat sätt.

När det gäller ansökan om fortsatt utbetalning av rehabiliteringsstöd kan FPA från fall till fall förlänga utbetalningstiden utan ett nytt B-utlåtande, om den sökande meddelar att mottagningstiden hos läkaren har flyttats fram eller att utlåtandet dröjer.

Rehabilitering

Som rekommendation om yrkesinriktad rehabilitering, rehabilitering enligt prövning och rehabiliteringspenning för unga räcker det med ett A-intyg, där rehabilitering anges som ändamål. Som bilaga behövs därtill sjukjournalstexter, där tillräckliga och motiverade uppgifter framgår gällande den rehabilitering som rekommenderas.

I samband med ansökan om rehabiliterande psykoterapi för det första året kan psykiatern skriva utlåtandet utifrån ett enda besök, förutsatt att utlåtandet innehåller tillräckliga uppgifter om klientens situation och att en behandlingsperiod om 3 månader har genomförts som sig bör.

FPA kan vid behov förlänga giltighetstiden för en rehabiliteringsplan som uppgjorts för krävande medicinsk rehabilitering med 6 månader.

Utlåtanden och intyg som uppgjorts via distansmottagning eller telefonförbindelse

För handlingar som lämnas in till FPA gäller samma ovan beskrivna principer som för handlingar som görs upp under besök på mottagning. Av utlåtandet eller sjukjournalstexten ska framgå om bedömningen har gjorts på distans, hur distansmottagningen genomfördes (videosamtal, telefonsamtal, chatt) och hur patientens identitet verifierades vid distansmottagningen.

Ett utlåtande eller intyg som gjorts upp på distans kan godkännas om mottagningen har genomförts i enlighet med principerna för distansmottagning.

Läkare som gör upp utlåtanden binds av Valviras anvisningar om utfärdande av läkarutlåtanden och av Valviras anvisningar om tjänster som ges på distans. Utlåtandet ska grunda sig på uppgifter vars riktighet läkaren själv har försäkrat sig om. Ändamålsenliga patientjournalsanteckningar ska alltid göras upp och arkiveras under en distansmottagning.

Annat att beakta

Ytterligare godkänns icke-undertecknade utlåtanden och intyg som skrivits ut av enheter inom hälso- och sjukvården.

Uppgifter i sjukjournaler och utlåtanden som har skrivits ut och kopierats från Mina Kanta-sidor ersätter inte ett läkarutlåtande eller en kopia av det. Medan undantagsförhållandena råder kan de ändå beaktas som tilläggsutredning.

Den här anvisningen gäller läkarutlåtanden och läkarintyg som lämnas in till FPA från hälso- och sjukvården samt utlåtanden som skickas elektroniskt till FPA:

  • Läkarintyg A (SV 6r)
  • Utlåtande B (SV 7 B1r, SV 7 B2r)
  • C-utlåtande
  • Företagshälsovårdens utlåtande om möjligheterna att återgå till arbetet (utlåtande efter 90 dagar med sjukdagpenning)
  • KU 207r Rehabiliteringsplan för krävande medicinsk rehabilitering
  • Företagshälsovårdsläkarens utlåtande om faktorer i arbetet eller arbetsförhållandena som medför risker för fostrets utveckling och för graviditeten (SV 97r)
  • Medicinsk utredning som behövs som intyg över hälso- och sjukvårdsutgift i samband med utkomststödet