Möjligt för företagare att få arbetslöshetsförmåner och utkomststöd under coronavirusepidemin

Om coronavirusepidemin är orsaken till behovet att söka utkomststöd behövs en utredning om hur epidemin har inverkat på inkomsterna av företagsverksamheten som bilaga till ansökan om utkomststöd.

Till följd av coronavirusläget har temporära ändringar införts i utkomstskyddet för arbetslösa. Både företagare som har företagsverksamheten som bisyssla och sådana som har den som huvudsyssla kan omfattas av rätten till arbetslöshetsförmåner lättare än tidigare oberoende av bolagsform. Arbetslöshetsförmånerna är primära i förhållande till utkomststödet.

Till följd av coronavirusepidemin blir allt fler företagare tvungna att också ty sig till utkomststöd. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Utkomststödet påverkas av den sökandes och familjens alla tillgängliga inkomster och tillgångar, inklusive besparingar på bankkonton. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Som företagarens inkomst beaktas också personliga utgifter som betalats från företagets konto.

Utan nödvändiga bilagor kan ansökan inte handläggas

För ansökan om utkomststöd behövs en fritt formulerad utredning om hur epidemin har påverkat inkomsterna av företagsverksamheten.

Den viktigaste bilagan är kontoutdrag. Kontoutdrag behövs för företagarens och familjemedlemmarnas alla finländska och utländska bankkonton och för företagets konton. I fråga om företagare som använder en faktureringstjänst behövs kontoutdrag för företagaren själv och familjen samt verifikat över tillgångarna i faktureringstjänsten.

Om företagets löpande utgifter inte framgår av kontoutdraget, såsom lokalhyra, elektricitet eller löner som ska betalas, ska företagaren lämna en separat utredning om de här utgifterna med ansökan.

Kunder som får utkomststöd ska meddela FPA ifall deras situation förändras, t.ex. om inkomsterna förändras. Inkomsterna kan förändras till exempel om företagaren får inkomster från företagarkassan eller om företagaren trots allt kan ta ut inkomst från företaget och FPA har inte känt till den här inkomsten när beslutet fattades.

Närmare information för kunder