Ordnande av inkvartering vid FPA-rehabilitering och fakturering av kostnaderna efter 1.6.2020

Coronavirusläget inverkar på hur inkvarteringen kan ordnas under FPA-rehabilitering. Under FPA-rehabilitering i sluten vård inkvarteras klienterna i enlighet med servicebeskrivningen i allmänhet i dubbelrum. Det här kan medföra att en del klienter undviker att söka sig till rehabilitering i coronavirusläget. Om en serviceproducent på grund av den rådande situationen undantagsvis ordnar inkvarteringen i enkelrum ersätter FPA serviceproducenten för tilläggskostnaden. 

Ordnande av inkvartering och tilläggskostnader för detta

Möjligheten att få ersättning för tilläggskostnader om inkvarteringen ordnas i enkelrum gäller alla de rehabiliteringstjänster som inkluderar inkvartering eller en möjlighet till inkvartering. Familjen, partnern eller en närstående övernattar i allmänhet i samma rum som klienten. Då uppkommer inga tilläggskostnader för serviceproducenten för ordnandet av inkvartering och därmed inte heller någon rätt till tilläggsersättning. 

Om en serviceproducent på grund av coronavirusläget undantagsvis ordnar inkvarteringen i enkelrum ersätter FPA serviceproducenten för tilläggskostnaden enligt följande:

  • 45 euro per övernattningsdygn/klient (moms 0 %).

Vid sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) kan serviceproducenten därtill fakturera mervärdesskatten. Då ersätter FPA tilläggskostnaden för inkvarteringen enligt följande:

  • 49,50 euro per övernattningsdygn/klient (moms 10 %).  

Serviceproducenten ska på den klientspecifika fakturan (blankett KU201r) fylla i tilläggskostnaderna för inkvarteringen som faktureringsgrund för tiden xx–xx.xx.2020, totalt xx euro.

FPA betalar ersättning för tilläggskostnaderna för inkvartering i enkelrum från 1.6.2020 till 31.8.2020. Information om en eventuell förlängning av förfarandet ges senare.

Tätare fakturering

Då rehabiliteringsverksamheten inleds kan serviceproducenterna undantagsvis fakturera FPA för kostnaderna för rehabiliteringen 2 gånger i månaden. Den här anvisningen gäller till 31.10.2020. Det är viktigt att fakturorna skickas per post till de adresser som anges i den gällande anvisningen, så att fakturorna kan vidarebefordras utan onödigt dröjsmål. Rehabiliteringsrapporter och handlingar som gäller klienterna lämnas in i enlighet med de anvisningar som givits om detta. Ett system för elektronisk fakturering är under beredning och information om ibruktagningen ges senare.

FPA betalar fakturorna i den ordning de inkommer och strävar efter att betala så fort som möjligt. Serviceproducenten kan välja vilka 2 dagar i månaden som helst som avsändningsdatum för fakturorna.