Patienter utan hemkommun och vård vid coronavirusinfektion

Också kunder som saknar hemkommun kan ha rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på grund av coronavirusinfektion. FPA kan betala statlig ersättning för vårdkostnaderna till den offentliga hälso- och sjukvården.

I Finland har alla som insjuknat till följd av coronaviruset rätt att få vård. Också personer från andra EU-länder, EES-länder eller Schweiz har rätt till sådan vård med det europeiska sjukvårdskortet. Om kunden inte har hemkommun i Finland, ber den offentliga hälso- och sjukvården att kunden visar upp ett intyg över rätt till vård. Då ska en kopia tas av intyget med tanke på ansökan om statlig ersättning. Intyget över rätt till vård ska vara giltigt när vården ges.

Också personer som kommer från något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz, eller personer som saknar ett intyg över rätt till vård, har rätt till avgiftsfri vård på grund av coronaviruset. Den offentliga hälso- och sjukvården kan ansöka om statlig ersättning också för dessa kostnader hos FPA.

Statlig ersättning till den offentliga hälso- och sjukvården

Den offentliga hälso- och sjukvården kan få statlig ersättning för kostnaderna för både primärvård och specialiserad sjukvård. Ersättning kan fås även för tjänster som är avgiftsfria för patienterna. Av kostnaderna ersätts högst det belopp som det kostat att anordna tjänsten, minskat med de klientavgifter som eventuellt tagits ut av kunden.

Om kunden har ett intyg över rätt till vård ska en kopia av intyget fogas till ansökan Y31. Om kunden varken har hemkommun eller något intyg över rätt till vård och får vård på grund av coronaviruset, kan den offentliga hälso- och sjukvården ansöka om statlig ersättning hos FPA. I ansökan Y31 ska man ange att kunden har fått vård på grund av corona. Eftersom det är fråga om vård på grund av corona och vården är avgiftsfri för kunden behöver den offentliga hälso- och sjukvården inte ta ut vårdkostnader av kunden. Om kunden har en försäkring, rekommenderas det att ersättning i första hand söks hos försäkringsbolaget och först i andra hand som statlig ersättning hos FPA.

Den statliga ersättningen ska sökas inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Det går inte att avvika från den här tidsfristen ens i de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirusepidemin. 

Centret för internationella ärenden betjänar

Om det är oklart om en person har rätt till sjukvård i Finland kan den offentliga hälso- och sjukvården kontakta FPA:s center för internationella ärenden, tfn 020 635 1808 (vardagar kl. 9–16), kymenlaakso.kv@kela.fi. FPA försöker utreda om personen har rätt till vård i Finland. Också i ärenden som gäller statlig ersättning för vårdkostnader kan man kontakta Centret för internationella ärenden.

Meddelandet har uppdaterats 25.4. Uppgift om tidsfristen för ansökan om statlig ersättning har lagts till.

Ytterligare information