Suomi.fi-identifiering i bruk för kommunerna i FPA:s e-tjänster

De e-tjänster som kommunerna använder övergår i december och under nästa år till Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-identifiering.

Många av FPA:s e-tjänster behövs i skötseln av kommunernas ärenden. De som används mest har att göra med ordnande av socialvård och dagvård samt med kommunens verksamhet som arbetsgivare. De som företräder kommunerna identifierar sig för närvarande i e-tjänsterna med Katso-koder och de Katso-huvudanvändare som kommunerna utsett administrerar användarnas behörigheter i Katso-tjänsten.

När Suomi.fi-identifikationen, som grundar sig på stark autentisering, tas i bruk i FPA:s e-tjänst går det inte längre att logga in i tjänsten med Katso-koder. Användaren måste logga in med sina personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Varje ansvarsperson som använder Katso-identifiering måste se till att de som använder e-tjänsten har verktyg för stark autentisering senast när tjänsten övergår till Suomi.fi-identifikation.

Kommunerna kan ännu inte använda Suomi.fi-tjänsten Fullmakter för att administrera fullmakterna. Även om man i framtiden loggar in i tjänsterna med Suomi.fi-identifiering administrerar ansvarspersonerna i kommunerna fortsättningsvis användarnas fullmakter och behörigheter i Katso-tjänsten. Vi informerar separat om ibruktagningen av tjänsten Fullmakter när tidtabellerna har preciserats.

Tidtabellen för ibruktagning av Suomi.fi-identifiering vid FPA

Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter övergår till Suomi.fi-identifiering 14.12.2019. I tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter anmäler en person som kommunen befullmäktigat uppgifter till FPA om de barn som beviljats en kommunal dagvårdsplats eller som har börjat i kommunal förskoleundervisning. Obs! Om den som anmäler dagvårdsuppgifterna för närvarande loggar in i tjänsten med svag Katso-kod (PWD), måste han eller hon före 14.12.2019 certifiera koden i Katso-tjänsten. 

E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård övergår till Suomi.fi-identifiering 14.12.2019. I e-tjänsten ansöker en person som kommunen befullmäktigat om ersättning hos FPA för kommunens företagshälsovårdskostnader. 

E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser övergår till Suomi.fi-identifiering 14.12.2019. I e-tjänsten kan en person som kommunen befullmäktigat, t.ex. en företagshälsovårdare, ansöka om KIILA-rehabilitering för kommunens anställda. Obs! Om den som kommunen befullmäktigat för närvarande loggar in i tjänsten med svag Katso-kod (PWD), måste han eller hon före 14.12.2019 certifiera koden i Katso-tjänsten. 

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) övergår till Suomi.fi-identifiering 16.5.2020. I e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner kan anställda inom socialvården se uppgifter om FPA-förmåner som är under handläggning och uppgifter om avgöranden och utbetalningar. De kan också registrera betalningsyrkanden gällande FPA-förmåner.

E-tjänsten för arbetsgivare övergår till Suomi.fi-identifiering vid en tidpunkt år 2020 som meddelas senare.  I e-tjänsten för arbetsgivare kan en person som kommunen befullmäktigat, t.ex. en löneräknare, ansöka om att dagpenningar till kommunens anställda betalas ut till kommunen och granska de beslut som kommunen fått. Kommunen kan ha gett fullmakt för detta till ett företag som sköter kommunens löneärenden och företaget kan för sin del ha befullmäktigat enskilda löneräknare.  Ytterligare kan tjänsten användas av en ekonomisekreterare som kommunen befullmäktigat och som granskar uppgifterna om betalningar som kommit in på kommunens konto.

Närmare information om förändringen på fpa.fi och på ett infomöte

På FPA:s webbsida www.fpa.fi/suomi.fi-ersatter-katso-tjansten finns närmare infor-mation för användarna om övergången från Katso-identifiering till Suomi.fi-identifiering.

FPA ordnar också ett infomöte via Skype 26.11 kl. 9.30–10.30. Infomötet är avsett för chefer och annan personal inom socialvården i kommunerna och för de företrädare för kommunerna som använder tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter.

Anmälan till mötet ska göras senast 20.11.2019 på adressen https://www.lyyti.fi/reg/Info_2611.

Materialet och en inspelning av infomötet publiceras senare på fpa.fi. Materialet finns att få på finska och svenska.

I frågor som gäller Suomi.fi-identifiering betjänas kommunanställda av FPA:s servicenummer för myndigheter 020 692 239.

Också i chatten på sidorna för samarbetspartner (www.fpa.fi/samarbetspartner) be-svaras kommunanställdas frågor måndag–fredag kl. 9–15.

Aktuell information om förändringen finns också i FPA:s nyhetsbrev Toimeentuloturvainfo och Työnantajainfo, som man kan beställa till sin egen e-post via adressen www.kela.fi/uutiskirje.