Suomi.fi-identifikation ersätter Katso: ibruktagningen började

Lördagen den 14 december 2019 började en del av FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner använda Suomi.fi-identifikation istället för Katso-koder. De som anlitar tjänsterna behöver nu identifikationsverktyg för stark autentisering.

Den största förändringen för användarna av tjänsterna är att inloggningen har ändrats. Identifikationssidan har ändrats från Katso till Suomi.fi. Användarna kan inte längre logga in med de gamla Katso-koderna, utan måste logga in med ett identifikationsverktyg för stark autentisering. Dessa är personliga bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

Följande av FPA:s e-tjänster tog i bruk Suomi.fi-identifikation lördagen den 14 december:

Suomi.fi-fullmakter tas i bruk, men Katso-behörigheter behövs också fortfarande

Organisationer och företag som använder FPA:s e-tjänster ska i fortsättningen administrera de fullmakter som behövs för att sköta ärenden med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Tills vidare kan endast företag och enskilda näringsidkare använda denna tjänst. Det finns många föreningar och offentliga organisationer, exempelvis kommuner, som använder FPA:s e-tjänster men som ännu inte kan använda tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Så länge de organisationer som använder en e-tjänst inte har möjlighet att övergå från Katso-behörigheter till Suomi.fi-fullmakter kan de fortsätta att administrera Katso-auktoriseringar och Katso-behörigheter i Katso-tjänsten, även om man redan övergått till Suomi.fi-identifikation när det gäller identifieringen. En ny användare måste till exempel av organisationens Katso-huvudanvändare beviljas en Katso-kod och till den Katso-behörighet som behövs för e-tjänsten. Organisationens Katso-huvudanvändare och sekundära huvudanvändare har under en övergångsperiod precis som tidigare organisationens alla behörigheter. Övergångsperioden fortsätter fram tills det att Katso avvecklas. 

I några av FPA:s e-tjänster har man tidigare använt svaga Katso PWD-koder, dvs. Katso-underkoder. Dessa måste certifieras till egentliga Katso-koder (OTP) för att man ska kunna logga in med Suomi.fi-identifikation.

Det skulle vara bra om alla nya användare av FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetspartner skulle ha en Suomi.fi-fullmakt som organisationen beviljat.

Felsituationer efter ibruktagningen

Det har förekommit problem med användningen av Suomi.fi-fullmakter efter ibruktagningen. 

Identifierarna av verksamhetsställe i anslutning till Suomi.fi-fullmakter fungerar inte för tillfället. De auktoriseringar av underorganisationer som gjorts i Katso-tjänsten förmedlas inte till FPA:s e-tjänst. Befolkningsregistercentralen utreder felet.  Man kan på e-tjänsternas webbsidor följa hur avhjälpandet av felet framskrider.

Därtill fungerar Katso-behörigheterna Företagets huvudanvändare och Företagets sekundära huvudanvändare inte i två e-tjänster (E-tjänsten för arbetsgivares företagshälsovård och E-tjänsten för läkemedelsföretag). Detta fel korrigeras senast 8.1.2020.

Mer information om felsituationerna finns på e-tjänsterna webbsidor:

I frågor som gäller fullmakter kan man kontakta kansalaisneuvonta@vrk.fi.

Användare kan också rapportera problem vid inloggningen till FPA:s tekniska kundsupport, tekninentuki@kela.fi.

Tidtabellen för ibruktagningen

Alla FPA:s e-tjänster för arbetsgivare och samarbetsparter övergår från Katso till Suomi.fi-identifikation under 2020. Till exempel E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) övergår till Suomi.fi-identifikation i början av maj och E-tjänsten för arbetsgivare i september.

Tidtabellerna för ibruktagningen har publicerats på FPA:s webbplats.

Ytterligare information