Tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter övergår till suomi.fi-identifikation

Suomi.fi-identifikation tas i bruk i tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter 14.12.2019. För att i fortsättningen kunna använda tjänsten måste den som använder en svag Katso-kod certifiera den så fort som möjligt.

Från och med 14.12.2019 går det inte längre att logga in på tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter med Katso-koden. Det kommer att krävas stark personlig autentisering för att logga in, till exempel bankkoder, mobil-ID eller certifikatkort.

I tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter meddelar kommunen FPA uppgifter om de barn som beviljats en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken eller vars småbarnspedagogik upphört.

Kommunalt anställda som använder en svag Katso-kod (PWD) måste certifiera den i Katso-tjänsten före 14.12.2019. Från och med 14.12.2019 kan tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter användas endast med ett starkt Suomi.fi-identifikationsverktyg och en certifierad Katso-kod.

Följande saker förändras 14.12.2019:

Det går inte längre att logga in på tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter med en svag Katso-kod.
Användaren måste logga in på tjänsten med personliga nätbankskoder, mobil-ID eller certifikatkort.
Användaren måste ha en certifierad Katso-kod.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobil-ID och certifikatkort?

Bankkoder får man när man ingår ett avtal med en bank. Bankkoderna ska vara personliga om man avser att använda dem för inloggning i e-tjänster.

Mobil-ID är en kod som finns på telefonens SIM-kort. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Ett certifikatkort kan vara ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Befolkningsregistercentralen. Läs mer om certifikatkort på Befolkningsregistercentralens webbplats: För organisationer och samfund.

Använd Katso-behörigheterna tills det går att ta i bruk Suomi.fi-fullmakter

De som använder tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter ska i fortsättningen administrera fullmakter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Kommunerna kan dock ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter.

Behörigheter att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna. Kommunerna kan upprätthålla Katso-behörigheter i Katso-tjänsten tills tjänsten Suomi.fi-fullmakter tas i bruk. Vi informerar separat om ibruktagandet när tidtabellerna har preciserats.

Webbseminarium för kommunerna 26.11.

Ett webbseminarium om övergången till Suomi.fi-identifikation ordnas för kommunerna 26.11 kl. 9.30–10.30. Seminariet är avsett för chefer och övrig personal inom socialväsendet samt för alla dem som anmäler uppgifter i de kommuner som använder tjänsten för anmälning av dagvårdsuppgifter. Seminariematerialet och en inspelning av seminariet publiceras senare på fpa.fi.

Läs mer och anmäl dig senast 20.11

I frågor som gäller Suomi.fi-identifiering betjänas kommunanställda av FPA:s servicenummer för myndigheter 020 692 239.

Också i chatten på sidorna för samarbetspartner (www.fpa.fi/samarbetspartner) be-svaras kommunanställdas frågor måndag–fredag kl. 9–15.

Ytterligare information