Tyngdpunkten på förebyggande verksamhet vid ersättningar för företagshälsovård

Från och med 2020 flyttas tyngdpunkten för företagshälsovårdsersättningar till förebyggande verksamhet. Kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersätts alltid först och ersättningsprocenten för förebyggande företagshälsovård är större än för sjukvård.

Från och med nästa år tas ett sammanlagt kalkylerat maximibelopp i bruk för förebyggande företagshälsovård (ersättningsklass I) och för sjukvård (ersättningsklass II). FPA ersätter i första hand kostnader för förebyggande företagshälsovård. Maximibeloppet kan i sin helhet användas för förebyggande företagshälsovård. Ersättningar för sjukvård kan utgöra högst 40 procent av det sammanlagda maximibeloppet.

Företagshälsovård för företagare ersätts på samma sätt som tidigare, dvs. den nuvarande modellen som möjliggör direktersättning bevaras. För företagares del ligger tyngdpunkten för ersättningarna redan nu på förebyggande företagshälsovård.

Från och med arbetsgivarens räkenskapsperiod 2020 och för företagare från 2021 kan kostnaderna för förebyggande företagshälsovård alltid ersättas med 60 procent. Praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan som ingår i god företagshälsovårdspraxis inverkar inte längre på ersättningsprocenten. Ersättningsprocenten för sjukvård ändras inte; den är fortfarande 50 procent.

Syftet med ändringarna i ersättningssystemet är att förstärka företagshälsovårdens stödjande och förebyggande funktion. Ändringarna tillämpas första gången på den av arbetsgivarens räkenskapsperioder där över hälften av perioden infaller år 2020. I fråga om företagare och andra som utför eget arbete tillämpas ändringen på ersättningar av kostnader för ordnande av företagshälsovård när företagshälsovårdstjänsterna har tillhandahållits 1.1.2021 eller senare.

Företagshälsovårdens maximibelopp har frysts

Hittills har FPA årligen fastställt kalkylerade maximibelopp för ersättningarna för företagshälsovård. De nuvarande beloppen fastställdes 2017, separat för arbetsgivare och företagare.

Maximibeloppen fastställs nästa gång i slutet av 2021. Maximibeloppen justeras då för arbetsgivare för 2021 och för företagare för 2022 så att endast kostnadsutvecklingen för 2021 beaktas.

Blanketten förnyas

I samband med ändringarna i ersättningssystemet förnyas ansökningsblanketterna. Arbetsgivaren ska använda den förnyade blanketten (SV 98 TTHr) från och med räkenskapsperioden 2020, dvs. från den räkenskapsperiod där över hälften av perioden infaller år 2020.

Blanketten har förenklats och användbarheten förbättrats. Distansservice anges nu separat och antalet frågor har minskat.  På blanketten finns också ifyllningsanvisningar.