Undantagsförfarandena på grund av coronavirusläget tillämpas också från 1.1.2021 inom FPA:s rehabiliteringstjänster


Det här meddelandet innehåller en sammanställning av de undantag inom genomförandet av rehabilitering som beror på coronavirusläget och som införts tidigare och tillämpas även i fortsättningen.  Anvisningarna gäller tills vidare om inte en giltighetstid anges separat.


De anvisningar som meddelats tidigare gäller också från 1.1.2021:

 • Serviceproducenterna kan ge rehabilitering som inbegriper fysiska möten i alla rehabiliteringstjänster.
 • Serviceproducenterna kan fortsätta med rehabilitering i form av distansrehabilitering i realtid i de tjänster där detta är möjligt. Distansrehabilitering tillämpas när klienten och serviceproducenten tillsammans bedömer att det är ändamålsenligt att genomföra rehabiliteringen på distans.
 • Serviceproducenterna ska vid genomförande av rehabilitering beakta myndigheternas anvisningar om restriktionerna gällande sammankomster, om riskgrupper, effektiviserad hygien, säkerhetsavstånd och om andra nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 • Klienten bedömer själv om han eller hon vill delta i rehabilitering som inbegriper fysiska möten. Om serviceproducenten på grund av epidemin inte tillhandahåller en rehabiliteringstjänst och klienten omedelbart vill fortsätta med rehabiliteringen kan klienten välja en ny serviceproducent.

Allmänt om genomförande av distansrehabilitering

Distansrehabilitering kan genomföras i de tjänster där det är möjligt enligt servicebeskrivningen eller det här meddelandet.
Serviceproducenten ska genomföra distansrehabiliteringen enligt Valviras anvisningar.

Serviceproducenten ska hos det företag som ordnar förbindelsen och programmet eller plattformen säkerställa att den lösning som företaget erbjuder uppfyller de krav på datasäkerhet, dataskydd och behandling av kunduppgifter som anges i lagstiftningen och i Valviras anvisningar. Serviceproducenten ska garantera klienternas integritet också under distansrehabilitering. Därtill rekommenderar FPA att serviceproducenten använder en skyddad dataförbindelse och stark autentisering.

Serviceproducenten ska se till att den har en uppdaterad handlingsmodell för nödlägen i samband med distansrehabilitering i realtid (t.ex. sjukdomsattack). Serviceproducenten ska också ha en handlingsmodell för situationer, där klienten/klienterna har tekniska problem.

Genomförande av distanstolkning under rehabilitering på distans

Serviceproducenten ansvarar för att försäkringsskyddet i enlighet med servicebeskrivningen gäller också under distansrehabilitering i realtid.

Övergången till distansrehabilitering behöver inte anmälas separat till FPA. Serviceproducenten ska anteckna i klientens handlingar vilken andel av rehabiliteringen som på grund av coronavirusläget har genomförts på distans.

 • Klienten, serviceproducenten och tolken har ljudförbindelse med varandra och dessutom kan man vid behov ta ett videosamtal via internetförbindelse.
 • Distanstolkning kan genomföras som gruppsamtal per telefon, via video eller med hjälp av annan motsvarande teknisk utrustning.
 • Vid användningen av distanstolkning ska man beakta datasäkerhet och dataskydd.
 • Tolkningen vid rehabilitering på distans genomförs med hjälp av klientens och serviceproducenternas egen utrustning.  
 • Serviceproducenten ska komma överens om en tolkningstid med klienten och därefter kontakta Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.
 • Som engångsuppdrag kan man få tolkning för att utreda de praktiska förfarandena kring rehabiliteringen (t.ex. då man förklarar begreppet distansrehabilitering eller distansterapi, då man utreder om utrustningen är kompatibel eller vilka program som behövs).
 • Det lönar sig att beställa tolkning senast några dagar före tolkningsuppdraget.

Fakturering för rehabiliteringen i akuta fall av exponering för coronasmitta

Serviceproducenten får fakturera kostnaderna för den första rehabiliteringsdag som inte genomförs om

klienten eller en närstående som deltar i rehabilitering akut har fått förhinder att delta på grund av exponering för coronasmitta och serviceproducenten har haft kostnader för den rehabilitering som har planerats för dagen i fråga.

Anvisningen gäller bara de tjänster där servicebeskrivningen innehåller ett motsvarande förfarande gällande faktureringen vid plötsligt insjuknande.

Observera att faktureringen av en rehabiliteringsdag som inte genomförts minskar det antal rehabiliteringsdagar som klienten har kvar.

Krävande medicinsk rehabilitering

Klienter som ansöker om FPA-rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering ska ha en gällande rehabiliteringsplan.

Giltighetstiden för beslut om krävande medicinsk rehabilitering

Om grupprehabilitering har avbrutits på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut löper ut innan gruppterapiprocessen har genomförts i sin helhet ska serviceproducenten

 • via skyddad e-post (kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi) lämna in personuppgifter om de klienter för vilka giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet bör förlängas på grund av avbrottet i gruppverksamheten
 • meddela tidtabellen och den planerade avslutningsdagen för gruppterapiprocessen.  

Uppgiften ska skickas som en separat fil för varje klient
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för myndigheter 020 692 235).

Om krävande multiprofessionell individuell rehabilitering har avbrutits på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 30.6.2021

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. En ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av en ny rehabiliteringsplan/ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.

Kontakten till FPA ska tas via skyddad e-postförbindelse på adressen kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst

Uppgifterna ska skickas som en separat fil för varje klient
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan ta kontakt genom att ringa servicenumret för myndigheter (020 692 235).

Genomförande av krävande medicinsk rehabilitering

Om individuell terapi eller psykoterapi i grupp genomförs i realtid på distans ska längden på ett terapibesök följa servicebeskrivningen.
Serviceproducenten

 • kan genomföra individuell rehabilitering också på distans (frånsett vattenterapi och ridterapi).

Serviceproducenten kan undantagsvis genomföra psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering också per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.
Gruppterapi kan inte genomföras på distans (frånsett psykoterapi i grupp, se separat anvisning nedan). Serviceproducenten ska kontakta klienterna och tillsammans med dem bedöma förutsättningarna för att genomföra grupprehabiliteringen. Vid behov flyttar serviceproducenten grupprehabiliteringen till en senare tidpunkt.

Psykoterapi i grupp inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Serviceproducenten

 • kan genomföra psykoterapi i grupp ansikte mot ansikte
 • kan undantagsvis genomföra psykoterapi i grupp också som distansrehabilitering i realtid högst fram till 30.6.2021.

Längden på ett gruppterapibesök som genomförs på distans ska följa servicebeskrivningen.

Psykoterapi i grupp kan genomföras som distansrehabilitering i realtid om

 • rehabiliteringen motsvarar klientens och gruppens behov och målsättningar
 • varje medlem i gruppen är villig att delta i distansrehabilitering i realtid
 • varje medlem i gruppen har möjligheter och teknisk beredskap att delta i distansrehabiliteringen i realtid
 • varje medlem i gruppen har möjlighet att använda ett rum där han eller hon kan delta i distansrehabiliteringen i realtid med bevarat integritetsskydd.

Rehabiliterande psykoterapi

Rehabiliterande psykoterapi (också individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp) kan genomföras också på distans i realtid.

I den undantagssituation som råder på grund av coronavirusepidemin kan individuell psykoterapi, familje- och parpsykoterapi samt psykoterapi i grupp genomföras också per telefon.

 • Längden på ett terapibesök ska då vara densamma som vid psykoterapibesök som äger rum ansikte mot ansikte.
 • FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Rehabiliterande psykoterapi som man planerat att genomföra på distans i realtid (individuell psykoterapi, par- eller familjepsykoterapi eller psykoterapi i grupp) kan undantagsvis inledas på distans utan föregående möten ansikte mot ansikte.

En paus som beror på coronavirusepidemin kan också vara kortare än 2 månader.

Multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning

Om multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning har varit avbruten på grund av coronavirusläget och giltighetstiden för klientens rehabiliteringsbeslut har löpt ut eller löper ut senast 30.6.2021

 • kan giltighetstiden för rehabiliteringsbeslutet förlängas med högst 6 månader, om giltighetstiden för beslutet inte har förlängts redan tidigare. Ett nytt läkarutlåtande behövs inte.
 • och om giltighetstiden för beslutet har förlängts med 6 månader redan tidigare, ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att förlänga giltighetstiden för beslutet och behovet av ett nytt läkarutlåtande.

Serviceproducenten kan framställa en begäran om förlängning av giltighetstiden för ett rehabiliteringsbeslut tidigast 2 månader innan det nuvarande beslutet upphör att gälla.
Kontakten till FPA ska tas via skyddad e-postförbindelse på adressen  kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst

Skicka uppgift om ändringarna som en separat fil för varje klient.
Om du inte kan använda skyddad e-post kan du meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 235).

Rehabiliterings- och anpassningskurser (inklusive Taito- och KIILA-kurser)

Senareläggning av kurser

Då kurser senareläggs ska man beakta att

 • kurser som beviljats för år 2021 ska börja år 2021, dvs. den första perioden av en kurs kan inte flyttas till år 2022. Däremot kan fortsättningsperioderna av kurser som börjar år 2021 flyttas till år 2022. Det är möjligt att tänja på de tider inom vilka rehabiliteringsperioderna enligt servicebeskrivningarna ska genomföras.
 • om kurser flyttas fram ska serviceproducenten så fort som möjligt föra in de nya tidpunkterna för kurserna via extranätet.

När en kurs eller en fortsättningsperiod av en kurs flyttas ska serviceproducenten diskutera den nya tidpunkten med klienten och kontrollera att klientens situation fortfarande är lämplig med tanke på deltagande i kursen.

 • Om kursen har flyttats så långt framåt i tiden att klienten inte längre åldersmässigt hör till målgruppen, kan FPA fatta beslut om en sådan kurs för klienten som riktar sig till personer i samma ålder som klienten. Om FPA har tillräckliga uppgifter för att meddela ett nytt rehabiliteringsbeslut behöver inget nytt läkarutlåtande lämnas in.
 • Om klientens hälsotillstånd har förändrats tydligt sedan kursen beviljades och kursen inte längre är lämplig för klienten ska serviceproducenten meddela FPA och klienten detta. Klienten ska också informeras om att FPA kommer att ta kontakt.
 • Om FPA söker en annan rehabiliteringsform, som är lämplig för klienten, bedömer FPA från fall till fall om klienten bör lämna in ett nytt läkarutlåtande som bilaga till ansökan.
 • Om klienten flyttar till en annan kurs med samma innehåll behövs inget nytt läkarintyg.

Om det finns klienter som inte vill delta i planerad rehabilitering ska serviceproducenten komma överens med klienterna om saken och kontakta FPA. Kontakten till FPA ska tas via skyddad e-postförbindelse på adressen  kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Kurssimuutos” I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • kursens namn
 • på vilket sätt klientens deltagande i kursen ändras (t.ex. deltar inte alls, flyttas fram).

Uppgift om ändringarna ska skickas som en separat fil för varje klient.
En serviceproducent som inte kan använda skyddad e-post kan meddela ändringarna per telefon på numret för samarbetspartner (020 692 235).

Utökande av antalet klientplatser på en kurs

Många klienter har flyttat från en kurs till en annan på grund av coronavirusläget. En serviceproducent som så vill kan be FPA lägga till två klientplatser på sin kurs då det finns högst två lediga platser på kursen och minst en klient har flyttat till kursen från en annan kurs.

Begäran om utökande av antalet klientplatser ska skickas per e-post till adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
Serviceproducenten ska se till att rehabiliteringen, frånsett det större antalet klienter, genomförs i enlighet med servicebeskrivningen.

Meddelandet har uppdaterats 23.3 Information har lagts till om genomförande av prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering på distans

Neuropsykologisk rehabilitering enligt prövning

Det är möjligt att genomföra individuell prövningsbaserad neuropsykologisk rehabilitering på distans då när detta är lämpligt med tanke på klientens sjukdomstillstånd. Längden på ett rehabiliteringsbesök ska då vara densamma som vid rehabilitering som äger rum ansikte mot ansikte.

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas högst till och med 30.6.2021.

Yrkesinriktad rehabilitering

Genomförande av yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering (yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK), Nuotti-coachning, individuella KIILA-tjänster) ska också i coronavirusläget genomföras inom den tid som anges i servicebeskrivningen.
Om tjänsterna har avbrutits på grund av coronavirusläget och det inte går att genomföra tjänsterna inom den tid som anges i servicebeskrivningen

 • ska serviceproducenten kontakta FPA. FPA bedömer förutsättningarna för att genomföra rehabiliteringen och betala ut rehabiliteringspenning.

Kontakten till FPA ska tas via skyddad e-postförbindelse på adressen  kumppanit.liitteet@kela.fi eller kumppanit2.liitteet@kela.fi. Rubriken på ämnesraden ska vara ”Asiakkaan ammatillisen kuntoutuspalvelun toteutuminen”. I meddelandet ska följande anges:

 • klientens namn
 • personbeteckning
 • rehabiliteringstjänst
 • orsakerna till att genomförandet av tjänsten har fördröjts
 • en plan för när och hur tjänsten kommer att genomföras.

Nuotti-coachning

Coachningen kan undantagsvis genomföras också per telefon. FPA ersätter inte kostnaderna för användning av telefon.

Yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar

Det är möjligt att ordna utredningarna i sin helhet på distans.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK)

Serviceproducenten kan genomföra sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med servicebeskrivningen.

KIILA-rehabilitering (individuellt och i grupp)

De intervjuer under en individuell rehabiliteringsdag i öppen vård som ingår i bedömningen av en klients utgångsläge inför KIILA-rehabilitering kan undantagsvis vid behov ordnas på distans i realtid.  

Serviceproducenten utför i så fall de test av den fysiska konditionen som ingår i bedömningen av klientens utgångsläge under den första grupperioden. (Om det inte finns några färska testresultat att tillgå.)

För en rehabiliteringsdag i öppen vård som genomförs på distans faktureras priset för ett individuellt öppenvårdsdygn enligt avtalet.  

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas högst fram till 30.6.2021.

Yrkesinriktad rehabiliteringskurs, arbetslivskompetens (Taito-kurs)

Enligt servicebeskrivningen kan klienten utföra 30 dygn av arbetspraktiken i serviceproducentens lokaler för arbetsprövning, vid ett socialt företag eller i verkstäder med kommuner, stiftelser, organisationer, föreningar eller sammanslutningar som huvudmän, om det inte går att hitta en annan praktikplats. På grund av coronavirusläget kan klienten, om han eller hon vill, stanna på en sådan plats för hela praktiktiden (70 dygn), om det inte går att genomföra arbetspraktiken på en extern arbetsplats (t.ex. om en lämplig extern arbetsplats inte kan hittas). Också i sådana fall fortsätter serviceproducenten att söka en extern arbetsplats för klienten.

Om klienten inte är villig att fortsätta arbetspraktiken i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller verkstäder efter 30 dygn, ska serviceproducenten diskutera avbrytande av rehabiliteringen med klienten och vid behov kontakta FPA.

Rehabiliteringsrapporten ska innehålla en redogörelse för orsakerna till att arbetspraktiken i sin helhet har genomförts i serviceproducentens lokal för arbetsprövning, vid sociala företag eller i verkstäder.

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas högst fram till 30.6.2021.

Andra anvisningar för undantagssituationen

Förfarande om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen

FPA rekommenderar att rehabiliteringen avbryts om en klient visar förkylningssymtom under rehabiliteringen. Man ska följa myndigheternas anvisningar för situationen.

Resor i anknytning till coronaviruset, liksom också vanliga rehabiliteringsresor, ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen. När en klient ska åka hem från serviceproducenten kan klienten eller serviceproducenten beställa en taxiresa från FPA:s beställningscentral i regionen. Taxiresan beställs via den regionala beställningscentral inom vars område serviceproducenten har sitt verksamhetsställe. Klienten kan anlita FPA-taxi om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att klienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver taxi och ger klienten intyget SV 67r.  Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården beställer taxin för hemresan behövs det inte något intyg. 

Användande av lokaler utanför slutenvårdsenheten för att kunna hålla trygga avstånd under multiprofessionell rehabilitering

I servicebeskrivningarna för rehabiliteringstjänsterna beskrivs i hurdana lokaler serviceproducenten kan genomföra rehabiliteringen. I en del av servicebeskrivningarna anges att de lokaler som används i rehabiliteringen ska ligga i serviceproducentens slutenvårdsenhet.

På grund av coronavirusläget kan serviceproducenterna undantagsvis genomföra multiprofessionell rehabilitering också i andra rehabiliteringslokaler utanför slutenvårdsenheten, om detta är nödvändigt för att säkerhetsavstånd ska kunna iakttas och serviceproducenten bedömer att det är tryggare för klienterna att rehabiliteringen genomförs i andra rehabiliteringslokaler.

Då andra rehabiliteringslokaler används ska bland annat följande beaktas:

 • målgruppen för tjänsten, dvs. om det är tillräckligt enkelt för klienterna att ta sig till rehabiliteringslokalerna
 • serviceproducenten ska ordna transport till rehabiliteringslokalerna om lokalerna inte ligger på lämpligt promenadavstånd för målgruppen
 • serviceproducenten ansvarar för att försäkringsskyddet i enlighet med servicebeskrivningen gäller också under rehabilitering som äger rum i andra lokaler.

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas högst fram till 30.6.2021.

En medlem i den personal som ger multiprofessionell rehabilitering kan, på grund av coronavirusläget, genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse

Om en medlem i den personal som genomför multiprofessionell rehabilitering på grund av coronavirusläget inte kan genomföra sig andel av rehabiliteringsprogrammet vid serviceproducentens verksamhetsställe, kan en del av personalen genomföra sin andel av rehabiliteringsprogrammet med hjälp av distansförbindelse.

Anvisningen gäller följande rehabiliteringstjänster:

 • rehabiliteringskurser
 • anpassningskurser
 • multiprofessionell individuell rehabilitering enligt prövning
 • familjerehabilitering (LAKU), rehabiliteringsveckoslut
 • yrkesinriktade rehabiliteringsutredningar
 • KIILA-rehabilitering
 • yrkesinriktade rehabiliteringskurser för arbetslivskompetens, s.k. Taito-kurser

Det kan t.ex. vara fråga om situationer

 • där en medlem av personalen arbetar på heltid inom hälso- och sjukvården och arbetsgivaren har bestämt att personalen inom hälso- och sjukvården inte på grund av coronavirusläget får delta i evenemang utanför arbetsplatsen eller
 • där en medlem av personalen inte på grund av sitt eget hälsotillstånd kan delta i genomförandet av rehabiliteringen vid serviceproducentens verksamhetsställe.

Om servicebeskrivningen för rehabiliteringstjänsten innehåller specifikationer som gäller personalens medverkan i rehabiliteringen med hjälp av distansförbindelse ska serviceproducenten följa servicebeskrivningen i stället för den här anvisningen.

 • Ett exempel är servicebeskrivningen för multiprofessionell individuell rehabilitering inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, där det finns specifikationer gällande genomförande av rehabiliteringen med hjälp av distansförbindelse.

Då rehabiliteringsprogrammet genomförs med hjälp av distansförbindelse ska följande beaktas gällande distansrehabilitering:

 • Det rehabiliteringsprogram som genomförs med hjälp av distansförbindelse ska lämpa sig för genomförande på distans för klienten eller klientgruppen i fråga.
 • Genomförande av rehabilitering med hjälp av distansförbindelse
  • i fråga om en enskild klient och/eller anhörig som så vill: serviceproducenten ska se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner klienten/den anhöriga finns på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs
  • i fråga om en grupp: serviceproducenten ska se till att en medlem av teamet eller den specialiserade personalen som känner gruppmedlemmarna är på plats i rehabiliteringslokalen medan rehabiliteringsprogrammet genomförs.

Den här flexibiliteten på grund av coronavirusläget tillämpas högst fram till 30.6.2021.

Annat viktigt att beakta

Serviceproducenterna har i sitt anbud förbundit sig att genomföra rehabiliteringstjänster för ett på förhand fastställt antal klienter. På grund av den exceptionella situationen kan de angivna antalen klienter ändå inte tills vidare anses vara bindande för serviceproducenterna.

En stor del av personalen inom förmånshandläggningen vid FPA arbetar fortfarande på distans. FPA kan skicka handlingar som gäller rehabiliteringsbeslut till serviceproducenterna per post och med skyddad e-post.

Serviceproducenterna ska följa aktualitetsmeddelandena gällande rehabiliteringstjänster på adressen kela.fi/web/sv/samarbetspartner-rehabiliteringstjanster-aktuellt-om-rehabilitering. 

Aktualitetsmeddelanden som gäller coronavirusläget finns samlade på en egen sida på adressen www.kela.fi/web/sv/samarbetspartner-corona

Svar på frågor som gäller coronavirusläget finns också (på finska) på sidan Usein kysyttyä koronatilanteesta på adressen kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-usein-kysyttya

Serviceproducenterna ska skicka eventuella frågor per e-post på adressen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Utbetalning av rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenning betalas för den tid man deltar i rehabilitering. Om en klient har frågor som gäller rehabiliteringspenningen ska han eller hon uppmanas att kontakta FPA via e-tjänsten (fpa.fi/etjanst) eller per telefon på numret 020 692 225.  FPA utreder sådant som gäller utbetalning av rehabiliteringspenning.
Läs mer i anvisningen för serviceproducenter om hur man ska förfara för att rehabiliteringspenningen ska betalas korrekt till en klient som deltar i rehabilitering.