Utvidgad läroplikt påverkar studiestödet och skolresestödet

I augusti 2021 höjs läropliktsåldern till 18 år och samtidigt blir studier på andra stadiet avgiftsfria. Lagändringen medför ändringar också i de FPA-förmåner som riktar sig till studerande.

Läroplikten utvidgas 1.8.2021. Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de unga som omfattas av den utvidgade läroplikten. Utvidgningen av läroplikten innebär att den unga efter grundskolan måste börja studera för en examen på andra stadiet vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt eller söka till en utbildning i övergångsskedet.

Utvidgad läroplikt och avgiftsfria studier på andra stadiet införs för en åldersklass åt gången.

Den unga har rätt till avgiftsfri utbildning om han eller hon uppfyller båda följande villkor:

  • den unga går ut grundskolan år 2021 eller senare
  • den unga är född år 2004 eller senare.

Alla utbildningar är inte avgiftsfria, även om de här villkoren uppfylls. Huruvida utbildningen är avgiftsfri kan kontrolleras hos läroanstalten. 

Små ändringar i studiestödet

En studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning har inte rätt till läromaterialstillägg till studiepenningen. Övrigt studiestöd kan han eller hon få på samma grunder som andra studerande.

En studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning kan få studiestöd också för vuxengymnasiestudier.

Skolresestödet ändras för alla studerande 1.8.2021

Från 1.8 kan studerande få skolresestöd om de minst 10 dagar per kalendermånad har skolresor som berättigar till skolresestöd. Stödet beviljas till fullt belopp om antalet resdagar under en kalendermånad är 15 eller fler. Om antalet resdagar är 10–14 är skolresestödets belopp hälften av det fulla stödet.

Från och med augusti kan således också en studerande som inte har dagliga skolresor få skolresestöd. Till exempel kan en studerande som bor varannan vecka hos den ena föräldern och varannan vecka hos den andra få skolresestöd även om villkoren uppfylls bara i fråga om skolresor från det ena hemmet.

Nya villkor för skolresestödet för studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning

Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan är minst 7 kilometer i en riktning. Studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning måste ha en skolresa på minst 10 km för att få skolresestöd.

Om en studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning åker till läroanstalten med allmänna kommunikationsmedel eller skolskjuts betalar den studerande i regel inte själv något för biljetten. FPA betalar ut skolresestödet till biljettförsäljaren, till den som ordnar skolskjutsen, eller till den studerande själv. Till exempel inom HRT-området i huvudstadsregionen köper den studerande själv biljetten och FPA betalar ut skolresestöd till den studerande. Studerande som inte är berättigade till avgiftsfri utbildning betalar en självriskandel som beror på antalet resdagar.

Studier som berättigar till skolresestöd är gymnasiestudier, studier för avläggande av en yrkesinriktad grundexamen eller en del av examen, utbildningar som förbereder för studier på andra stadiet samt grundläggande utbildning för vuxna.

Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd också då de

  • bedriver vuxengymnasiestudier
  • avlägger yrkesexamen
  • genomgår utbildning inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga.

Studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning kan inte få skolresestöd för de här studierna.

Skolresestöd söks med blankett KM 1r (pdf), som lämnas in till den egna läroanstalten. Det går inte att ansöka om skolresestöd i MittFPA.

Närmare information för kunder