FPA:s webbsidor om anpassnings- och rehabiliteringskurser har uppdaterats

FPA ordnar anpassnings- och rehabiliteringskurser för personer med olika sjukdomar och olika livssituationer. Alla de kurser som FPA ordnar finns nu på de uppdaterade sidorna på fpa.fi.

FPA ordnar årligen anpassnings- och rehabiliteringskurser med fokus på mer än 40 olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar. På kurserna får klienterna information om sin sjukdom, kamratstöd och stöd för att bättre klara av dagliga aktiviteter.

De som deltar i anpassningskurserna har i allmänhet nyligen diagnostiserats med en långvarig eller bestående sjukdom eller funktionsnedsättning och behöver därför tillägna sig nya handlingssätt och levnadsvanor. En anpassningskurs hjälper klienten och familjen att anpassa sig till de förändringar som klientens sjukdom eller funktionsnedsättning för med sig.

De som söker till en rehabiliteringskurs kan åter ha levat med sin sjukdom en längre tid. På en rehabiliteringskurs får klienten hjälp med den rehabilitering som sjukdomen eller funktionsnedsättningen förutsätter.

Alla de anpassnings- och rehabiliteringskurser som FPA ordnar finns nu på de nya sidorna. Sidorna har publicerats på finska och svenska och de kommer senare att publiceras även på engelska.

Central information i komprimerad form

På de nya sidorna visas alla de kurser som FPA ordnar i menyn enligt sjukdomsgrupp och i alfabetisk ordning. Varje kurs har en egen sida som innehåller viktig information för den som funderar på att söka till kursen: för vem kursen är avsedd, vilka målen för kursen är, huruvida närstående kan delta i kursen, på vilket sätt kursen genomförs och hur länge den varar.

Det finns också länkar till tjänsten för sökning av rehabiliteringskurs, där man ser när och på vilka orter kurserna ordnas samt det aktuella antalet lediga platser. På sidorna anges också med vilket sökord man lättast hittar kursuppgifterna.

På vissa sidor finns det också länkar till artiklar i webbpublikationen Mitt i allt, där man kan läsa om klienternas upplevelser av rehabiliteringen. Mitt i allt är en webbpublikation för FPA:s kunder, där man på ett människonära sätt behandlar FPA-förmånerna med hjälp av klienternas egna berättelser. Man kan få veta mera om exempelvis rehabiliteringskurserna för personer med hjärtsjukdomar, diabetes eller sömnapné eller om rehabiliteringen för närståendevårdare.

Kurser för olika åldersgrupper

Rehabiliteringskurser ordnas såväl för personer i arbetslivet som för personer utanför arbetslivet. De flesta kurserna ordnas också för olika åldersgrupper. De kurser som ordnas för barn är alltid familjekurser.

Alla kurser ordnas på finska och en del av kurserna ordnas på svenska och samiska. Om en kurs ordnas på svenska eller samiska anges detta på sidorna om kursen. För en klient som har svenska eller samiska som modersmål ordnas tolkning under hela den tid som rehabiliteringsprogrammet pågår, om FPA inte ordnar motsvarande rehabilitering på klientens modersmål.

Läs mer