Regeringen föreslår en ny förmån på grund av undantagsförhållandena

Regeringen har föreslagit en ny förmån. Enligt förslaget ska förmånen betalas till föräldrar som sköter sina barn hemma på grund av coronaläget och som därför har varit tvungna att ta ledigt utan lön. Bidraget ska också, enligt förslaget, betalas till personer som har återvänt från utlandet och hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän. Detaljerna i den nya lagen är ännu inte klara.

Den nya lagen bereds vid social- och hälsovårdsministeriet och det kan ännu göras ändringar i den. Enligt förslaget kommer FPA att börja betala ut bidraget. FPA följer beredningen av ärendet och utreder hur reformen ska omsättas i praktiken. FPA instruerar och informerar om saken om lagen godkänns i riksdagen.

Det nya bidraget är lika stort som föräldradagpenningen då den betalas till minimibelopp, dvs. 28,94 euro per vardag (723,50 euro i månaden). Bidraget kommer att betalas ut från och med 16.3 och så länge som begränsningsåtgärderna gäller.

Den nya förmånen kan ännu inte sökas

Regeringen har ännu inte avgett sin proposition till riksdagen och lagförslaget har inte godkänts. Därför kan man ännu inte ansöka om det nya bidraget. FPA utarbetar som bäst en ansökningsblankett. Det lönar sig alltså inte för kunderna att skicka in fritt formulerade ansökningar till FPA och kunderna ska inte göra så. När FPA kan börja handlägga ansökningarna lönar det sig för kunderna att ansöka om bidraget med den blankett som är avsedd för ansökan om den nya förmånen. På det sättet går handläggningsarbetet snabbast och smidigast.

Man kan börja lämna in ansökningar när FPA har vidtagit alla nödvändiga åtgärder och riksdagen har godkänt lagförslaget. Efter det informerar FPA om saken och publicerar ansökningsblanketten på webbplatsen fpa.fi. Enligt lagförslaget kan man ansöka om bidraget 3 kalendermånader bakåt i tiden och tidigast från och med 16.3.2020.

FPA:s telefontjänst kan tills vidare inte svara på frågor om det nya bidraget.

Om en kund tidigare har ansökt om dagpenning vid smittsam sjukdom och fått ett avslagsbeslut kan han eller hon vända sig till FPA för att utreda sin rätt till det nya bidraget efter att lagförslaget har godkänts i riksdagen.

Regeringens förslag till nytt bidrag

  • Det nya bidraget kan beviljas
    • föräldrar vars barn normalt deltar i småbarnspedagogik och som på grund av coronaläget sköter sina barn hemma och därför har varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön.
    • föräldrar vars barn går i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen och som på grund av coronaläget sköter sina barn hemma och därför har varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön.
    • personer som återvänt från utlandet och som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och som därför varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön.
  • Den lag enligt vilken det nya bidraget ska betalas kommer att vara temporär.

 

Närmare information för kunderna:

SHM:s meddelande