Säsongsarbetare som kommit till Finland från utlandet kan ha rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom

FPA kan under vissa förutsättningar bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom också till säsongsarbetare som kommit till Finland från utlandet.

Medborgare i andra länder än EU- eller EES-länder eller i Schweiz måste vara sjukförsäkrade i Finland för att kunna få dagpenning vid smittsam sjukdom. En säsongsarbetare från ett land utanför EU kan bli sjukförsäkrad i Finland om han eller hon har en lön på minst 741,75 euro per månad (år 2022). En arbetstagare kan bli sjukförsäkrad från det att arbetet inleds.  

En medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz som har lönearbete i Finland kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om han eller hon inte är sjukförsäkrad i Finland.

När arbetstagaren ansöker om dagpenning vid smittsam sjukdom utreder FPA om personen är sjukförsäkrad i Finland. Det här förutsätter att arbetstagaren gör en anmälan till FPA om flyttning till Finland antingen i MittFPA eller på blanketten Y77r. För att FPA ska kunna nå den sökande är det viktigt att hans eller hennes kontaktinformation antecknas omsorgsfullt på blanketten.

Så här ansöker du om dagpenning vid smittsam sjukdom

Ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom kan göras i MittFPA eller med ansökningsblanketten Sjukdagpenningar (SV 8r).  

Som bilaga till ansökan behövs

  • någondera av följande utredningar från hälso- och sjukvården:
    • beslut om frånvaro från arbetet, karantän eller isolering av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar
    • ett intyg av någon annan läkare, en sjukskötare eller en hälsovårdare om att covid-19-smitta har konstaterats på ett tillförlitligt sätt och att det på grund av risken för smittspridning rekommenderas att arbetstagaren uteblir från arbetet
  • arbetsgivarens anmälan om inkomstbortfall och den lön som eventuellt betalats ut
  • anmälan om flyttning till Finland
  • skattekort.

Bilagorna kan lämnas in till FPA i pappersformat eller på nätet. Bilagor som inte är i elektronisk form kan skannas eller fotograferas. Arbetsgivaren kan anmäla inkomstbortfall i e-tjänsten för arbetsgivare eller på FPA:s blankett Y17r. Arbetstagaren kan göra anmälan om flyttning till Finland i e-tjänsten MittFPA eller på blankett Y77r. Närmare information om skattekort för säsongsarbetare finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Dagpenningen kan också betalas till en arbetsgivare

Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till det konto som arbetstagaren anger, om kontot finns i ett EU-land. I annat fall betalas dagpenningen till ett förbetalt kort (prepaid-kort).

Dagpenningen kan betalas till arbetsgivaren till den del som arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren för frånvarotiden. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska betalas till arbetsgivaren förutsätts det att arbetstagaren är sjukförsäkrad i Finland.

När ansökan med nödvändiga bilagor har fyllts i omsorgsfullt minskar behovet av ytterligare utredningar och handläggningen löper smidigt.

Det är viktigt att t.ex. kontaktinformation och betalningsadress anges tydligt. Arbetstagaren kan också ge en fullmakt för skötsel av förmånsärende t.ex. till sin arbetsgivare.

Läs mer: Dagpenning vid smittsam sjukdom (fpa.fi)