Antalet fall av bidragsfusk i samband med FPA:s förmåner har hållits på en låg nivå

Misstankar om bidragsfusk i fråga om FPA:s förmåner förekommer mest i samband med arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet. Andelen misstänkt bidragsfusk av alla de förmåner som FPA betalar ut var mindre än en promille år 2020. 

Enligt FPA:s rapport om bidragsfusk har antalet fall där man misstänkt fusk hållits på en relativt låg nivå under åren 2018–2020. År 2018 var antalet misstänkta fall av bidragsfusk sammanlagt 2 344. Det penningbelopp som dessa fall motsvarar uppgick till cirka 9,6 miljoner euro. År 2020 var antalet misstänkta fall sammanlagt 2 467 och motsvarande belopp 12,2 miljoner euro. Även om antalet fall av misstänkt bidragsfusk har ökat en aning under de senaste åren var deras andel av alla utbetalda förmåner 0,79 promille.

Flest misstankar om fusk inom förmåner där kunden behöver agera mer aktivt

Misstankar om bidragsfusk förekommer mest i samband med arbetslöshetsförmånerna, det allmänna bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet. I de här förmånerna ingår mer än i de övriga förmånerna olika aktiva åtgärder som kunderna själva står för, som till exempel regelbundet återkommande ansökningar och inlämnande av uppgifter. Detta anses vara orsaken till att antalet fall av misstänkt bidragsfusk är större än i samband med övriga förmåner. 

Antalet begäranden om polisutredning som gällde det allmänna bostadsbidraget och det grundläggande utkomststödet ökade åren 2018–2020. År 2018 uppgick antalet begäranden om polisutredning till 293 i fråga om det allmänna bostadsbidraget och till 93 i fråga om det grundläggande utkomststödet. Motsvarande siffror för år 2020 var 409 respektive 246. 

Misstanke om bidragsfusk uppkommer ofta vid handläggningen av förmånsansökan. Bidragsfusk kan också uppdagas bland annat utifrån angivelser eller meddelanden från andra myndigheter. FPA har under de senaste åren satsat på att bli bättre på att identifiera bidragsfusk. FPA har ett brett samarbete och informationsutbyte med olika myndigheter för att förhindra grå ekonomi och bidragsfusk. Enligt uppskattning kommer också inkomstregistersystemet som togs i bruk 2019 att minska bidragsfusket.

Bidragsfusk uppfyller rekvisitet för brott

I samband med förmånerna från FPA avses med bidragsfusk att kunden medvetet försöker få en förmån utan grund eller till ett för stort belopp. Det är fråga om bidragsfusk till exempel om kunden ger FPA felaktiga uppgifter eller förfalskar en handling. Att undanhålla uppgifter anses också vara bidragsfusk. 

Det är fråga om bidragsfusk i sådana fall där gärningen uppfyller ett brottsrekvisit. Brottsrubriceringen är oftast bedrägeri eller förfalskning. En begäran om polisutredning görs i cirka hälften av de fall där man misstänker bidragsfusk. Den som ansöker om en förmån är skyldig att ta reda på vilka omständigheter som påverkar rätten att få förmånen i fråga och meddela FPA alla uppgifter som behövs i det aktuella ärendet.

Läs mer