Av invånarna i Egentliga Finland får 15 procent allmänt bostadsbidrag – se läget i din egen kommun

Egentliga Finland är ett genomsnittligt landskap i fråga om allmänt bostadsbidrag.

I slutet av 2020 bodde 15,1 procent av invånarna under 65 år i Egentliga Finland i hushåll som fick allmänt bostadsbidrag. Landskapet representerar genomsnittet i landet när det gäller det allmänna bostadsbidraget: i hela Finland var andelen densamma, 15,1 procent.

– Däremot är det jämförelsevis få i Egentliga Finland som får bostadsbidrag för pensionstagare. Endast i landskapen Åland, Österbotten och Nyland är andelen bland 16 år fyllda som får bidraget mindre än i Egentliga Finland, säger Sami Tuori, statistikspecialist vid FPA.

I december 2020 uppgick bostadsbidragsbeloppet i Egentliga Finland i genomsnitt till 298 euro i månaden, då det däremot i hela landet i genomsnitt var 324 euro i månaden. Nyland var det enda landskap där beloppet (379 euro per månad) överskred hela landets genomsnitt.

Bland kommunerna i Egentliga Finland var det genomsnittliga bidraget högst i Reso (314 euro per månad), medan det var lägst i Sagu (226 euro per månad) och Taivassalossa (240 euro per månad).

Åbo landskapets etta

Allmänt bostadsbidrag behövs mest i landskapens centralstäder och Åbo är inget undantag. Staden skiljer sig tydligt från de övriga kommunerna i Egentliga Finland: i Åbo hade 27 400 hushåll allmänt bostadsbidrag i slutet av förra året. Till de hushåll som fick bidrag hörde 48 400 personer, alltså cirka en fjärdedel av invånarna under 65 år.

– Orsaken är särskilt det stora antalet studerande: i Åbo var över hälften av de hushåll som fick bostadsbidrag hushåll med studerande. Motsvarande situation kan konstateras också i andra studiestäder, säger FPA:s forskningschef Signe Jauhiainen.

Behovet av bostadsbidrag speglar kommunens sysselsättningssituation

I Salo, som är landskapets näst största stad, hade 2 330 hushåll bostadsbidrag i slutet av förra året. I de här hushållen bodde 3 909 personer, dvs. cirka en tiondel av invånarna under 65 år. Det genomsnittliga bostadsbidraget var 267 euro. I den tredje största kommunen, S:t Karins, fanns det 1 036 hushåll som fick allmänt bostadsbidrag. I de här hushållen bodde 1 974 personer, vilket är 7 procent av invånarna i kommunen. Det genomsnittliga bostadsbidraget var 288 euro.

Utöver antalet studerande inverkar kommunens sysselsättningssituation på behovet av bostadsbidrag: ju fler arbetslösa det finns i kommunen, desto oftare behövs bostadsbidrag.

– I exempelvis Salo är den största gruppen mottagare av bostadsbidrag arbetslösa, berättar Jauhiainen.

I små kommuner däremot betalas bostadsbidrag oftare till arbetstagare. I Rusko, Nousis, Gustavs, Letala och Aura utgjorde 30 procent av mottagarna av allmänt bostadsbidrag hushåll med arbetstagare. Till hushåll med arbetstagare räknas sådana där hälften av hushållet inkomster är arbetsinkomster.

I Masku var behovet av bostadsbidrag minst. Där bodde mindre än 3 procent av alla invånare under 65 år i hushåll som fick allmänt bostadsbidrag. Behovet av bidrag är nästan lika litet i Sagu och Taivassalo, där 3 procent av invånarna bodde i hushåll som fick allmänt bostadsbidrag.

– Kommunens befolkningsstruktur och byggnadsbestånd, t.ex. tillgången på hyresbostäder, påverkar också hur bostadsbidraget används, säger Jauhiainen.

I Åbo går en tredjedel av inkomsterna efter bostadsbidraget åt till boendeutgifterna

I hushåll som får bostadsbidrag slukar boendeutgifterna en stor del av inkomsterna. I Åbo tar boendeutgifterna i genomsnitt 33 procent av hushållets inkomster efter bostadsbidraget.

– I Åbo är det dyrare att bo och hushållen har lägre inkomster än på annat håll i landskapet, förklarar Signe Jauhiainen.

Också i S:t Karins och Nådendal är andelen cirka 30 procent. I de flesta kommuner i Egentliga Finland tar boendeutgifterna mindre än en fjärdedel av hushållets inkomster efter bostadsbidraget.

Fakta: I hela landet fick 400 000 hushåll allmänt bostadsbidrag

  • FPA betalar bostadsbidrag till personer med så små inkomster att de inte räcker till boendekostnaderna.
  • Den vanligaste formen av stöd för boende är allmänt bostadsbidrag. FPA betalar dessutom bostadsbidrag för pensionstagare, bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd och bostadstillägg till studiestödet för studerande som bor på hyra utomlands.
  • Studerande som bor i Finland har fått allmänt bostadsbidrag från och med hösten 2017.
  • Allmänt bostadsbidrag betalas till ett hushåll som vanligen består av de personer som bor i samma bostad.
  • I slutet av 2020 fick mer än 400 000 hushåll allmänt bostadsbidrag.
  • FPA betalade i fjol sammanlagt 1,6 miljarder euro i allmänt bostadsbidrag.