Socialt hållbar utveckling var en prioritering i FPA:s hållbarhetsarbete under coronaåret

FPA har sammanställt resultaten av sitt hållbarhetsarbete år 2020 i en färsk ansvarsrapport. I FPA:s hållbarhetsarbete prioriterades framför allt teman med anknytning till en socialt hållbar utveckling.

Centrala teman i FPA:s hållbarhetsarbete år 2020 var utveckling av hållbara upphandlingar, minskning av ojämlikhet, främjande av likabehandling och jämställdhet samt bekämpning av klimatförändringen.  Ur ett hållbarhetsperspektiv var året mångsidigt och FPA lyckades rätt bra med att uppnå målen trots utmaningarna i samband med coronapandemin.

FPA har nu publicerat en ansvarsrapport som innehåller en sammanställning av de teman och åtgärder som anknyter till FPA:s hållbarhetsarbete.

– Vi har rapporterat om vårt hållbarhetsarbete ända sedan år 2017. I den här rapporten ingår hållbarhetsarbetet i en ny referensram – de globala målen för hållbar utveckling, berättar FPA:s generaldirektör Outi Antila.

FPA:s hållbarhetsarbete bygger på strategin och på FPA:s lagstadgade uppgift som verkställare av den sociala tryggheten.

Servicekvaliteten förbättrades med syftet att förbättra jämlikheten

Arbetet med att utveckla servicenätet och tjänsterna fortsatte år 2020. I slutet av året hade FPA 145 egna serviceställen och på 147 servicepunkter samarbetade FPA med andra myndigheter.

Under coronaåret skedde största delen av kundkontakterna via telefonservicen och nätet. Kunderna betjänades i större utsträckning än tidigare på bokade tider vid serviceställena eller i telefonservicen.

Stödet för att använda de digitala tjänsterna har blivit en etablerad del av FPA:s tjänster. Volymen av ärenden som sköts i e-tjänsterna ökar för varje år och år 2020 gjordes 74 % av förmånsansökningarna via e-tjänsten. E-tjänsten är också den kostnadseffektivaste av FPA:s servicekanaler: kostnaden för traditionell byråbetjäning är cirka 10 euro per besök, medan det i e-tjänsten är fråga om några tiotals cent.

FPA:s verksamhet präglas av en stark inriktning på digitala lösningar. Tjänsterna har utvecklats mot allt större tillgänglighet och likabehandling. FPA satsade också på lättläst språk.

Ansvarsfullt och ekologiskt arbete

Coronapandemin och övergången till distansarbete ökade FPA:s driftskostnader. Distansarbetet gav emellertid också en del kostnadsbesparingar.

I slutet av år 2020 godkändes FPA:s nya strategiska riktlinjer för upphandling. Riktlinjerna fokuserar på utveckling av hållbara upphandlingar så att upphandlingarna är socialt, ekologiskt och ekonomiskt mera hållbara.

FPA satsade på hållbara upphandlingar framför allt i de produkter som ingår i moderskapsförpackningen. Kvaliteten betonades mer än tidigare.

Klimatavtrycket av FPA:s interna verksamhet har följts upp sedan år 2013. År 2020 var klimatavtrycket inom de områden som ingår i uppföljningen en procentenhet mindre än år 2019.

I energiförbrukningen noterades inte någon märkbar förändring under coronaåret. Den energi som FPA förbrukade gav upphov till mindre utsläpp än tidigare, men för att förhindra spridning av coronaviruset måste bland annat ventilationen i fastigheterna effektiviseras.

Den kraftiga ökningen av distansarbete och ökningen av personalstyrkan på grund av coronapandemin inverkade också på FPA:s klimatavtryck. Upphandlingsvolymerna ökade i fråga om kontorsmaskiner, men t.ex. resandet minskade avsevärt.

Läs mer