Det nya aktiesparkontot inverkar på en del av FPA-förmånerna

FPA har rett ut hur det nya aktiesparkontot inverkar på olika förmåner. Aktier, kontotillgångar och utdelningsinkomster beaktas på samma sätt som vid övriga aktieplaceringar.

Aktiesparkontot infördes i början av 2020 och FPA har nu rett ut hur den nya kontoformen inverkar på beviljandet av olika förmåner. Den aktieutdelning som betalas in på aktiesparkontot beaktas som inkomst i samband med det allmänna bostadsbidraget, arbetsmarknadsstödet, bostadsbidraget för pensionstagare, efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, det grundläggande utkomststödet och vårdtillägget till stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn.

I samband med de flesta förmånerna beaktas aktieutdelningen som inkomst vid den tidpunkt då den betalas in på aktiesparkontot, även om kunden inte tar ut den från kontot. Aktieutdelningen beaktas med andra ord på samma sätt som vid placeringsverksamhet där aktierna förvaras på ett värdeandelskonto. I samband med bostadsbidraget för pensionstagare och utkomststödet beaktas dessutom de aktier och övriga tillgångar som finns på aktiesparkontot som förmögenhet. Kunden måste meddela inkomster och förmögenhet som inverkar på förmånen till FPA.

Aktiesparkontot är ett konto som privatpersoner kan sätta in pengar på för placeringar i inhemska eller utländska aktier. På aktiesparkontot kan man sätta in högst 50 000 euro som en eller flera insättningar. Värdet av de tillgångar som finns på kontot kan ändå överstiga detta belopp. Beloppet kan stiga som en följd av aktiernas värdeökning och utdelning. Utdelningen kan återinvesteras i aktier.

Så här påverkas olika förmåner av tillgångarna och avkastningen på aktiesparkontot

Allmänt bostadsbidrag: ränte- och utdelningsinkomster inverkar på förmånen om en hushållsmedlems personliga ränte- och utdelningsinkomster sammanlagt överstiger 10,87 euro per månad.

Arbetsmarknadsstöd: den sökandes ränte- och utdelningsinkomster beaktas som inkomst i samband med behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet. Vid behovsprövningen kan man beakta också inkomster som den sökande fått under andra tider än arbetslöshetstiden. Återkommande inkomster fördelas i regel över ett år. Om inkomsterna överstiger 311 euro per månad minskar de arbetsmarknadsstödet.

Bostadsbidrag för pensionstagare: den sökandes och partnerns personliga ränte- och utdelningsinkomster beaktas om de sammanlagt överstiger 60 euro per år. Som förmögenhet beaktas de aktier och övriga tillgångar som finns på aktiesparkontot.

Efterlevandepensionens kompletteringsbelopp: i årsinkomsten beaktas den efterlevandes ränte- och utdelningsinkomster om de sammanlagt överstiger 60 euro per år.

Grundläggande utkomststöd: ränte- och utdelningsinkomster beaktas som inkomst som inverkar på förmånen. Dessutom beaktas de aktier och övriga tillgångar som redan finns på aktiesparkontot som disponibla tillgångar eftersom de lätt kan realiseras, dvs. omvandlas till pengar.

Vårdtillägg till stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn: den sökandes och partnerns ränte- och utdelningsinkomster inverkar om de hos någondera överstiger minst 10 euro per månad. I familjens inkomster beaktas även inkomster hos de barn för vilka hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd söks.

Aktiesparkontot inverkar på studiestödet om man tar ut pengar från kontot

Aktiesparkontot inverkar på studiestödet endast om tillgångarna ökat i värde och man tar ut pengar från kontot. Genom att välja tidpunkten för när vinsten tas ut kan den studerande påverka vilket år placeringsavkastningen beskattas. Om tillgångarna minskat i värde påverkas inte studiestödet av att man tar ut pengar från kontot. Förfarandet skiljer sig från andra förmåner eftersom man vid inkomstkontrollen i samband med studiestöd beaktar de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna enligt beskattningsbeslutet.