FPA har skickat ut nästan 43 310 beslutsförslag om återkrav av studiestöd

Cirka 43 310 studiestödstagare tjänade mer än årsinkomstgränsen för studiestöd år 2018. Det är fler än ett år tidigare.

År 2018 fick ungefär 308 380 studerande studiestöd. Av dessa hade 43 308 inkomster som överskred årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Dessa studerande har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA. I medeltal ska en studerande betala tillbaka 860 euro i studiestöd. Enligt beslutsförslagen skulle studiestöd till ett belopp av 37,3 miljoner euro återkrävas.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 39 777 studerande och återkravsbeloppet var 43,3 miljoner euro. Antalet studerande som fick ett beslutsförslag ökade med mer än 3 500. Det totala belopp som återkrävs minskade ändå, eftersom största delen av de studerande från och med hösten 2017 började få allmänt bostadsbidrag i stället för studiestödets bostadstillägg. Den inkomstkontroll som görs nu gäller inte det allmänna bostadsbidraget.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande år 2018 lyfte studiestöd för 9 månader fick hans eller hennes övriga inkomster inte överstiga 11 973 euro under år 2018.

Inkomstgränserna höjdes med 4,5 % vid ingången av 2020. Inkomstgränsen är nu 12 498 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader.

Begäran om ny behandling ska göras inom en månad

FPA har inte från 2018 information om vilken del av inkomsterna som förvärvats under studietiden. Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden (t.ex. inkomster efter utexamineringen), kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas.

En studerande som fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA som innehåller en utredning över studierna och över när inkomsterna förvärvats. Begäran om ny behandling ska göras senast 19.3.2020. En utredning behövs om den studerande under 2018 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader. Tidigare år har en fjärdedel av dem som fått ett förslag om återkrav börjat eller avslutat sina studier. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra en begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

I fortsättningen kommer FPA att utnyttja det nationella inkomstregistret vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. FPA kan i inkomstregistret kontrollera om årsinkomstgränsen överskrids på grund av inkomster som förvärvats utanför studietiden. Därmed behöver den studerande inte längre redovisa för FPA när han eller hon förvärvat sina inkomster.

FPA kommer för första gången att använda sig av inkomstregistret vid inkomstkontrollen som gäller 2019. Den kontrollen görs 2021. Inkomstregistret kan inte utnyttjas vid kontrollen av inkomsterna för 2018, eftersom uppgifter har samlats i registret först från och med början av 2019.

Studerande ska följa hur inkomsterna ackumuleras

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2019 ska göras före utgången av april 2020. Tidsfristen för återbetalning har tidigarelagts med en månad. Om den studerande inte annullerat eller återbetalat felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 %. Det är fråga om en engångshöjning, inte en ränta.

Närmare information för kunderna