Studiepenningen för studerande med barn höjs

Det sker vissa förbättringar i studiestödet från ingången av 2020. Försörjarförhöjningen till studiepenningen höjs, bostadstilläggets belopp blir lika stort för alla som studerar utomlands och inkomstgränserna för studiestödstagares egna inkomster höjs. Utöver det tidigareläggs tidsfristen för frivillig återbetalning av studiestöd till slutet av april.

Från och med januari 2020 är studiepenningens försörjarförhöjning 100 euro i månaden. Försörjarförhöjningen stiger med 25 euro. Ungefär 15 000 studerande har försörjarförhöjning till studiepenningen.

Bostadstilläggets belopp är i regel 210 euro per månad för alla som studerar utomlands. Bostadstillägget har dock varit lägre i vissa östeuropeiska länder. Till exempel i Bulgarien, Rumänien och Slovenien har bostadstillägget varit 58,87 euro per månad. Från och med januari 2020 kan alla som studerar utomlands och bor på hyra få 210 euro per månad i bostadstillägg. Bostadstillägget kommer att höjas för cirka 350 personer som studerar utomlands.

FPA justerar försörjarförhöjningarna och bostadstilläggen automatiskt. Studerande vars studiestöd höjs kommer att få ett nytt studiestödsbeslut i december utan ansökan.

Årsinkomstgränserna för studiestöd höjs

Årsinkomstgränserna för studerande som får studiestöd höjs vartannat år i enlighet med förändringar i lönerna. Enligt det här kommer inkomstgränserna att höjas med 4,5 % för stödåren 2020 och 2021. Om en studerande får studiestöd för 9 månader kan han eller hon utöver studiestödet ha andra inkomster till ett belopp av 12 498 euro per år. Inkomstgränsen höjs med 525 euro. Om antalet studiestödsmånader är 10, är årsinkomstgränsen 11 116 euro.

De nya inkomstgränserna och gränserna för återkrav av studiestödet finns på FPA:s webbplats. Den studerande måste själv se till att årsinkomsten inte överstiger årsinkomstgränsen. Den studerande kan uppskatta hur inkomsterna påverkar studiestödet med hjälp av FPA:s beräkningsprogram.

Om inkomsterna överstiger årsinkomstgränsen kan den studerande annullera studiestödet eller betala tillbaka en del av stödet. Tidsfristen för frivillig återbetalning av studiestöd kommer att förkortas med en månad. Återbetalningarna för stödåret 2019 ska betalas senast 30.4.2020. Ändringen beror på beskattningen.

Det blir lättare att få studielånskompensation för dem som studerar utomlands

Om en högskolestuderande avlägger examen inom föreskriven tid kan FPA betala en del av studielånet som studielånskompensation. Nu kan tidsfristen förlängas för dem som avlagt högskoleexamen utomlands, om tiden för avläggande av examen har förlängts på grund av den utländska högskolans avvikande definition av termin eller dess praxis för beviljande av examensbetyg. Tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation kan i sådana fall förlängas med upp till 3 månader.

Läs mer