Ändringarna i arbetslöshetsförmånerna fortsätter att gälla till 30.9.2021

Höjningen av det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner och de temporära villkoren för rörlighetsunderstöd fortsätter att gälla till 30.9.2021. Också de temporära ändringarna gällande handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner och jämkningen av inkomster fortsätter att gälla till slutet av september.

På grund av coronaepidemin har det gjorts temporära ändringar i lagstiftningen om arbetslöshetsförmåner. Ändringarna fortsätter att gälla till och med 30.9.2021.

Skyddat belopp och rörlighetsunderstöd

Det skyddade beloppet av arbetslöshetsförmåner har höjts temporärt. Fram till  30.9.2021 är det skyddade beloppet 500 euro under en jämkningsperiod på en månad och 465 euro under en jämkningsperiod på fyra veckor. Med skyddat belopp avses det belopp som en arbetslös arbetssökande kan tjäna utan att det påverkar arbetslöshetsförmånen. Varje euro som överskrider det skyddade beloppet minskar arbetslöshetsförmånen med 50 cent. Det höjda skyddade beloppet gäller de jämkningsperioder som börjar senast 30.9.2021.

Fram till 30.9.2021 kan man få rörlighetsunderstöd för arbetsresan till ett heltidsarbete om den dagliga arbetsresan tur och retur överstiger 2 timmar. Rörlighetsunderstöd kan också betalas till en person som flyttar för att få arbete.

Jämkning av inkomster och anmälan

Fram till slutet av september 2021 jämkas arbetsinkomsterna med arbetslöshetsförmånerna i perioder om en månad eller fyra veckor, även om perioden innefattar dagar då den sökande inte har rätt till arbetslöshetsförmåner. Löner som betalats under perioden i fråga beaktas alltså vid jämkningen, även om den sökande inte skulle ha rätt till arbetslöshetsförmån under dagar med lön. I gengäld omvandlas den lön som betalas under jämkningsperioden inte till månadslön utan den beaktas som sådan.

Om en företagares inkomster har förändrats under coronaepidemin kan företagaren fram till slutet av september själv anmäla de förändrade inkomsterna, som sedan jämkas med förmånen. I vanliga fall har föregående års beskattningsuppgifter använts vid jämkningen av inkomster av företagsverksamhet.

Anmälan om arbetslöshetstid ska lämnas in regelbundet

De lagändringar vars giltighetstid har förlängts till slutet av september tillämpas automatiskt på kundernas ansökningar. Den som ansöker om en arbetslöshetsförmån ska regelbundet lämna in en anmälan om arbetslöshetstid om arbetslösheten fortsätter. I anmälan om arbetslöshetstid ska kunden underrätta FPA om utförda arbetstimmar och arbetsdagar. Företagare kan också anmäla eventuella förändrade inkomster med anmälan om arbetslöshetstid.

 

Meddelandet bearbetat 2.7.2021. Följande uppgift har strukits i meddelandet: Riksdagen har godkänt de temporära ändringarna, men de ska också stadfästas av presidenten.

Läs mer