Företagare kan nu söka arbetsmarknadsstöd på webben

Från och med 16.4 kan företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd för tiden 16.3–30.6.2020 via FPA:s e-tjänst. Webbansökan för arbetslöshetsförmåner har omarbetats så att den är så enkel och snabb som möjligt för kunden att fylla i.

Det temporära arbetsmarknadsstödet söks med en webbansökan som skräddarsytts för ändamålet. Stödet är avsett för företagare vilkas företagsverksamhet har påverkats negativt av coronaepidemin.

Företagaren ska i ansökan ge sin egen uppskattning av de månatliga inkomsterna av företagsverksamheten under den tid som ansökan gäller. Inkomster vid sidan av företagsverksamheten jämkas med arbetslöshetsförmånen, dvs. de kan minska beloppet av arbetsmarknadsstöd.

Utgifter som beror på förvärvande eller bevarande av inkomst kan dras av från den uppskattade inkomsten. Utgifter av det här slaget är till exempel arbetsredskap som köpts för användning inom företaget och produkter som köpts för försäljning. 

Ansökningstid och utbetalning

En företagare som har anmält sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster senast 15.4.2020 kan ansöka om arbetsmarknadsstöd retroaktivt från och med 16.3.2020, även om arbetssökningen inte är i kraft ännu då. Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader.

FPA kan betala ut stöd från och med den dag då företagarens situation uppfyller villkoren för arbetsmarknadsstöd. Villkoren för temporärt arbetsmarknadsstöd är att arbetet på heltid i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av epidemin är mindre än 1 089,67 euro per månad. TE-tjänster utreder huruvida villkoren uppfylls. En företagare kan få stöd fram till 30.6.2020.

Närmare information för kunderna