Ansök om militärunderstöd nu

Militärunderstöd kan sökas en månad innan man träder i tjänst. Följande tidpunkt för inryckning är 3.1.2022.

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig och till hans eller hennes anhöriga under den tid som den värnpliktige fullgör sin tjänstgöring. Med värnpliktig avses här en person som fullgör beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor eller civiltjänst. Med anhörig avses den värnpliktiges partner eller barn som den värnpliktige har att försörja. En sambo betraktas som anhörig endast om den värnpliktige och sambon har ett gemensamt barn.

Den som fullgör tjänstgöringen kan ansöka om bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd och understöd för räntor på studielån. En värnpliktig persons partner som är berättigad till understöd kan ansöka om grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd.

En förutsättning för att bostadsunderstöd ska betalas är att den som utför tjänstgöringen har bott stadigvarande i sin bostad, dvs. hyrt sin bostad senast cirka 3 månader innan tjänstgöringen börjar. Om den som träder i tjänst eller hans eller hennes familj får allmänt bostadsbidrag från FPA, fortsätter bostadsbidraget medan tjänstgöringen pågår. Bostadsbidraget kan kompletteras med militärunderstöd.

Militärunderstöd kan sökas i e-tjänsten MittFPA. I e-tjänsten kan man också kontrollera om ansökan är avgjord och när stödet betalas ut. Man kan inte få militärunderstöd retroaktivt. FPA beviljar stödet tidigast från början av ansökningsmånaden.

Skyddat belopp på 300 euro införs i samband med militärunderstödet

Militärunderstödets belopp påverkas av de nettoinkomster, dvs. inkomster efter avdrag av skatter, som värnpliktiga och anhöriga har till sitt förfogande under tjänstgöringstiden. Understödsbeloppet minskar i motsvarighet till nettoinkomsterna.

Riksdagen har godkänt ett förslag enligt vilket ett skyddat belopp på 300 euro införs i samband med militärunderstödet. Det här innebär att den värnpliktiga kan ha löne- eller företagarinkomster på 300 euro i månaden netto utan att det inverkar på beloppet av militärunderstödet. Lagändringen är avsedd att träda i kraft 1.1.2022. Lagändringen ska ännu stadfästas av presidenten.

Läs mer