FPA går igenom fall som gäller återkrav av utkomststöd

Om Folkpensionsanstalten (FPA) har betalat ut en förmån till ett för stort belopp eller utan grund återkrävs det felaktigt utbetalda beloppet. Utkomststöd återkrävs dock endast i särskilda situationer. Under hösten granskar FPA de beslut där mottagaren har informerats om att utkomststödet senare kommer att återkrävas. Kunden hörs alltid innan indrivningen inleds. Indrivningen får inte leda till att kunden behöver utkomststöd på nytt.

FPA kan bevilja grundläggande utkomststöd till en person eller en familj vars inkomster inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och boende. Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand och därför inverkar också de disponibla tillgångarna på beloppet.

Den som ansöker om utkomststöd måste i regel realisera sina tillgångar, det vill säga omvandla tillgångarna till pengar. Grundläggande utkomststöd kan även beviljas i situationer då tillgångar som ska realiseras ännu inte har hunnit säljas.

– I sådana fall är FPA tvungen att återkräva det beviljade utkomststödet ur det belopp som kunden får vid försäljningen, förklarar Petri Lemettinen, jurist vid FPA.

Utkomststöd återkrävs endast i undantagsfall

Grundläggande utkomststöd eller en del av stödet kan återkrävas också i fall där kunden uppsåtligen har försummat skyldigheten att försörja sig eller har försummat sin försörjningsplikt gentemot någon annan.

FPA måste ansöka om rätt till återkrav hos förvaltningsdomstolen inom tre år från det att stödet beviljades. Före det hör FPA emellertid alltid kunden och utreder förutsättningarna för indrivning. FPA ansöker om rätt till återkrav hos förvaltningsdomstolen endast om indrivningen bedöms vara möjlig utifrån den utredning som fåtts av kunden. Beslut om återkrav eller eftergift av stödet fattas alltid av förvaltningsdomstolen.

– Återkrav är alltid problematiskt. Det är svårt i synnerhet när det gäller en förmån som beviljas i sista hand. Indrivningen får inte leda till att kunden behöver utkomststöd på nytt, betonar Lemettinen.

De första återkraven av utkomststöd blir aktuella i höst. Under oktober–november granskar FPA cirka 500 beslut där mottagaren informerats om att utkomststödet senare kommer att återkrävas. Samtidigt säkerställs att förfarandet vid återkrav av utkomststöd är enhetligt i hela landet.

FPA tog över ansvaret för det grundläggande utkomststödet i början av 2017. Återkraven gås nu igenom för första gången. I framtiden kommer de att gås igenom varje år.

Närmare information