FPA har skickat ut nästan 44 000 beslutsförslag om återkrav av studiestöd

Inkomsterna för nästan 44 000 studiestödstagare överskred årsinkomstgränsen år 2019. Det är en aning fler än ett år tidigare. FPA använder för första gången uppgifterna i inkomstregistret vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

År 2019 fick ungefär 316 500 studerande studiestöd. Av dessa hade 43 887 inkomster som överskred årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Dessa studerande har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA. I medeltal ska en studerande betala tillbaka 900 euro i studiestöd. Enligt beslutsförslagen skulle studiestöd till ett belopp av 39,6 miljoner euro återkrävas.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 43 308 studerande och återkravsbeloppet var 37,3 miljoner euro. Antalet studerande som fick ett beslutsförslag ökade med 579.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har lyft studiestöd. Om en studerande år 2019 lyfte studiestöd för 9 månader fick hans eller hennes övriga inkomster inte överstiga 11 973 euro under år 2019.

Inkomstgränserna höjdes med 4,5 % vid ingången av 2020. Inkomstgränsen är nu 12 498 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader.

Den inkomstkontroll som görs nu gäller endast studiestödet, dvs. studiepenningen och bostadstillägget. Årsinkomstkontrollen gäller inte det allmänna bostadsbidraget.

Begäran om ny behandling ska göras inom en månad

Om årsinkomstgränsen överskrids på grund av andra inkomster än de som förvärvats under studietiden, kan det belopp som återkrävs minska eller återkravet slopas helt. Andra inkomster än de som förvärvats under studietiden kan vara till exempel inkomster som förvärvats efter utexamineringen.

En studerande som fått ett beslutsförslag kan lämna in en begäran om ny behandling till FPA som innehåller en utredning över studierna och över när inkomsterna förvärvats. Begäran om ny behandling ska göras senast 18.3.2021. En utredning behövs om den studerande under 2019 har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader. Tidigare år har ungefär en fjärdedel av dem som fått ett förslag om återkrav börjat eller avslutat sina studier. Med beslutsförslaget följer anvisningar om hur den studerande kan göra en begäran om ny behandling eller komma överens om betalningsarrangemang.

FPA använder det nationella inkomstregistret, som togs i bruk 2019, vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet. FPA har kontrollerat uppgifterna i inkomstregistret för högskolestuderande som har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader. Om det utifrån kontrollen är klart att de inkomster som förvärvats under studietiden inte varit för stora, skickar FPA inget beslutsförslag till den studerande och den studerande behöver inte begära ny behandling. I och med kontrollen av uppgifterna i inkomstregistret minskade antalet beslutsförslag med 4 021.

Om en studerande som har inlett eller slutfört sina studier eller använt alla sina studiestödsmånader ändå får ett beslutsförslag, behöver den studerande inte foga intyg över de inkomster som framgår av inkomstregistret till begäran om ny behandling.

Studerande ska följa hur inkomsterna ackumuleras

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2020 ska göras före utgången av april 2021. Om den studerande inte annullerat eller återbetalat felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 %. Det är fråga om en engångshöjning, inte en ränta.

Läs mer