Har du fått en studieplats? Ansök om studiestöd och bostadsbidrag i tid

Det lönar sig för studerande som inleder nya studier att ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag i tid. Man ska ansöka om studiestöd och bostadsbidrag separat.

En ny studerande kan ansöka om studiestöd när han eller hon har bekräftat sin studieplats. Studerande i åldern 15–16 år kan få läromaterialstillägg om föräldrarnas inkomster är låga. Med beräkningsprogrammet för studiestöd kan du uppskatta vilka stöd du kan få och till vilket belopp.

Om man ska bekräfta att man tar emot studieplatsen lönar det sig att göra ansökan om studiestöd genast efter att man har meddelat att man tar emot platsen. Studiestöd kan beviljas tidigast från början av den månad då ansökan inkom. Det lönar sig att ansöka om studiestöd för hela studietiden på en gång.

Det går att ansöka om studiestöd även om den studerande ännu inte har en bostad på studieorten. När man har fått en studiebostad ska man göra en flyttanmälan. Flyttanmälan kan göras t.ex. på adressen www.flyttanmalan.fi. FPA kontrollerar den studerandes boende efter att den första studiepenningen har betalats ut.

Studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier och inom grundläggande utbildning för vuxna kan få skolresestöd. Fyll i blanketten Ansökan om skolresestöd (KM 1r) och lämna in den till läroanstalten. Skolresestöd kan inte sökas via FPA:s e-tjänst.

Vet du redan hur du kommer att bo? Ansök om allmänt bostadsbidrag nu

Det lönar sig för den studerande att ansöka om bostadsbidrag direkt när han eller hon har ett hyresavtal och när inkomsterna och boendeutgifterna samt övriga omständigheter kring boendet är kända. Studerande under 18 år som flyttar självständigt till en hyresbostad kan ansöka om bostadsbidrag efter att de fått ett positivt beslut om studiestöd.

FPA kan bevilja bostadsbidrag från början av månaden om hyresavtalet är i kraft från månadens första dag och den sökande har flyttat in i bostaden under månaden i fråga. Dessutom ska ansökan vara framme hos FPA före utgången av följande månad.

Allmänt bostadsbidrag beviljas gemensamt för hela hushållet. En av personerna i hushållet ansöker om bidrag för hela hushållet. Till samma hushåll hör par som bor ihop eller nära släktingar (mor- och farföräldrar, föräldrar och barn) som bor i samma lägenhet samt personer som har hyrt en bostad med gemensamt hyresavtal. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på möjligheterna att få bidrag. Som hushållets inkomster beaktas förvärvsinkomster, kapitalinkomster och flera förmåner, till exempel studiepenning. Studielån beaktas ändå inte som inkomst. Med beräkningsprogrammet för allmänt bostadsbidrag kan du ta reda på om du har möjlighet att få bostadsbidrag utifrån hushållets inkomster, boendekostnader och boendeform. Med beräkningsprogrammet kan du också uppskatta hur mycket du eventuellt kan få i bostadsbidrag.

Hyresavtalet ska fogas till ansökan. Ett hyresavtal behövs också när den som ansöker bor i en studentbostad. Hyresavtalet behöver ändå inte lämnas in om FPA får hyresavtalsuppgifterna elektroniskt av hyresvärden. Se vilka hyresvärdar som elektroniskt skickar hyresavtalsuppgifter till FPA.

De som studerar utomlands eller på Åland kan få bostadstillägg till studiestödet. Bostadstillägget betalas också till dem som i Finland studerar på en avgiftsbelagd utbildning vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och bor på läroanstaltens elevhem. Man ska ansöka om studiestödets bostadstillägg samtidigt som man ansöker om studiestöd.

Det lönar sig att ansöka på nätet

Med FPA:s beräkningsprogram kan studerande ta reda på vilka stöd de har möjlighet att få och hur mycket.

Det är möjligt att göra både studiestödsansökan och ansökan om bostadsbidrag via FPA:s e-tjänst. Även bilagor kan lämnas in via e-tjänsten. Utifrån studiestödsansökan kontrollerar FPA vilka studieförmåner den studerande kan få.

En studerande som får både allmänt bostadsbidrag och studiestöd måste följa med hur årsinkomstgränsen för studiestöd uppfylls samt månadsinkomsten som inverkar på bostadsbidraget. Det allmänna bostadsbidraget måste justeras om ditt hushålls inkomster ökar med minst 400 euro/månad eller minskar med minst 200 euro/månad jämfört med inkomsterna i det tidigare beslutet. Ändringar i inkomsterna ska meddelas omedelbart. Innan du ansöker om en justering av bostadsbidraget kan du vid behov försäkra dig om att en justering är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 221.

Behöver du studietolkning på grund av en funktionsnedsättning?

Ansök om rätt till studietolkning så fort du fått ett beslut om studieplats. Kom också ihåg att beställa studietolk i tid!

Närmare information för kunder