Kontoutdraget – den viktigaste bilagan till en ansökan om utkomststöd

Vid handläggningen av en ansökan om utkomststöd behöver FPA de uppgifter som finns på ett kontoutdrag. Om kontoutdraget saknas i ansökan kontaktar FPA kunden, i första hand per telefon.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand. Beviljande av utkomststöd baserar sig på en kalkyl som görs upp för den sökande eller familjen. I kalkylen beaktas de disponibla inkomsterna och tillgångarna samt de utgifter som är godtagbara i samband med det grundläggande utkomststödet. Det är för den här kalkylen som FPA behöver bland annat ett kontoutdrag som bilaga till ansökan. Kontoutdrag behövs för alla inhemska och utländska konton som var och en av familjemedlemmarna har.

Av kontoutdrag från banken framgår kontonumret, kontoinnehavaren, kontots saldo, kontotransaktionerna i oavbruten följd samt uppgift om vilken tid kontoutdraget avser. I stället för ett kontoutdrag kan FPA godkänna kontotransaktionerna, men bara om kontonumret och saldot syns och förutsatt att förteckningen över kontotransaktioner är oavbruten. Till exempel ett kvitto på kontotransaktioner som skrivits ut från en bankautomat duger inte som bilaga, eftersom kontonumret inte framgår av kvittot.

Allt oftare ber FPA om kontoutdrag också till en ansökan om fortsatt utbetalning

Ett kontoutdrag behövs alltid till en ny ansökan om utkomststöd. När det gäller en ansökan om fortsatt utbetalning behövs kontoutdrag, om FPA har bett om sådana i det föregående beslutet. Under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen” ser kunden vilka kontoutdrag och övriga bilagor som behövs för nästa ansökan.

Handläggningen av en ansökan går snabbare om kunden lämnar in kontoutdraget i samband med sin ansökan. Om kontoutdraget eller någon annan nödvändig bilaga saknas blir kunden uppringd av FPA och ombedd att lämna in den bilaga som saknas. FPA kan också be om bilagor genom att skicka kunden ett meddelande i e-tjänsten eller per brev. Om kunden trots FPA:s begäran inte lämnar in den bilaga som behövs blir FPA tvungen att avslå ansökan. Det att kontoutdraget saknas är en av de vanligaste orsakerna till att kundens ansökan om utkomststöd avslås.

På FPA:s serviceställen ges personlig handledning i hur man använder e-tjänsten

Kontoutdragen och andra bilagor till en ansökan om utkomststöd kan lämnas in till FPA via e-tjänsten på adressen www.fpa.fi/etjanst. På de flesta av FPA:s serviceställen finns kunddatorer, som man också kan få hjälp med att använda.

Kontoutdragen kan laddas ner från nätbanken till datorn i pdf-format, eller så kan man ta skärmdumpar av dem. Kontoutdragen kan också fotograferas eller skannas. Det viktiga är att alla sidor av kontoutdraget kommer med. Ett annat alternativ är att man lämnar in kontoutdragen i pappersform till FPA.

Närmare information för kunderna