Anbudsförfarandena gällande FPA:s terapitjänster på finska* och svenska inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering har avslutats i alla fem försäkringsdistrikt

Anbudsförfarandena gällande individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering i FPA:s alla fem försäkringsdistrikt (södra, östra, mellersta, västra och norra försäkringsdistriktet) har avslutats.

Tidsfristen för att lämna in anbud på terapitjänster som tillhandahålls på finska gick ut 27.4.2022 kl. 12.00 (*med undantag för anbudsförfarandet ”Individuell ridterapi som ges av en ergoterapeut (på finska), FPA:s södra försäkringsdistrikt”, vars tidsfrist för att lämna in anbud går ut 4.5.2022 kl. 12.00).

Tidsfristen för att lämna in anbud på tjänster som tillhandahålls på svenska gick ut 29.4.2022 kl. 10.00.

Förfrågningar om inlämnade anbud eller om avgöranden gällande anbudsförfarandena

FPA har börjat behandla anbuden. Terapitjänster upphandlas genom 88 olika anbudsförfaranden och flera tusen anbud har lämnats in. FPA besvarar inte anbudsgivarnas frågor under den tid som anbuden behandlas, exempelvis frågor om tidtabellen för när upphandlingsbesluten blir klara, och ger heller inte anbudsgivarna bekräftelse på att deras anbud har inkommit.

Enligt anbudsförfrågningarna:

  • Ett inlämnat anbud gäller till 1.1.2023.
  • Enligt upphandlingslagen kan anbudsgivaren inte förbättra sitt anbud i efterhand.
  • Efter att upphandlingsbeslutet fattats ger FPA de valda serviceproducenterna närmare anvisningar om hur utredningar som behövs ska lämnas in.
  • När ett upphandlingsavtal görs upp iakttas det avtalsutkast som bifogas som bilaga 3. FPA gör upp avtalet utifrån de uppgifter som lämnats i anbudet.
  • FPA behandlar avtalsändringar från och med 1.1.2023.

FPA skickar ett separat upphandlingsbeslut inklusive en besvärsanvisning gällande varje anbudsförfrågan för kännedom via Hanki-tjänsten och informerar om upphandlingsbesluten på sin webbplats.