Ändringar i rätten till förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta eller som åker utomlands

Riksdagen har godkänt en lag som från 1.4.2019 medför ändringar bland annat i rätten till FPA-förmåner för dem som kommer till Finland för att arbeta och för dem som åker utomlands.

Lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall inverkar på många olika förmåner. Med bosättningsbaserade förmåner avses till exempel förmåner enligt sjukförsäkringen, barnbidrag, allmänt bostadsbidrag och pensioner från FPA. Ändringarna i lagstiftningen inverkar dock inte på till exempel utkomststödet eller studiestödet.

Ändringar som gäller arbetstagare och studerande som kommer till Finland

För arbetstagare som kommer till Finland slopas den så kallade fyramånadersregeln. Den här regeln har inneburit att ett anställningsförhållande måste pågå i minst 4 månader innan man omfattades av den finländska sociala tryggheten. I fortsättningen har en arbetstagare som kommer till Finland rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro per månad (år 2019), oberoende av anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka. Beloppet motsvarar grunddagpenningen per månad inom arbetslöshetsskyddet. FPA får löneuppgifterna ur inkomstregistret, dit arbetsgivarna anmäler lönerna varje månad.

En person som arbetat i Finland i minst 6 månader kommer dessutom att omfattas av ett så kallat efterskydd, det vill säga behåller rätten till sina förmåner under högst 3 månader efter att arbetet minskat eller upphört.

Den nya lagen inverkar också på ställningen för studerande som kommer till Finland. I fortsättningen kan studerande få begränsad rätt till vissa bosättningsbaserade förmåner, till exempel förmåner enligt sjukförsäkringen. En förutsättning är att flyttningen till Finland anses vara varaktig. Den som kommer till Finland för en kortare tid, till exempel för ett läsår, får ingen rätt till förmåner.  
 

Förmåner från FPA när man åker utomlands

Lagstiftningen ändras så att tidsgränsen för tillfällig vistelse utomlands förkortas från ett år till 6 månader. Det här betyder att en person som tillfälligt vistas utomlands har rätt till förmåner från FPA endast om vistelsen är tänkt att vara högst 6 månader. I vissa specialfall kan man dock behålla sin rätt till förmåner längre än så.

Lagändringen inverkar också på vissa specialgrupper, som kan behålla sin rätt till bosättningsbaserade förmåner vid vistelse utomlands i mer än 6 månader. När lagen trätt i kraft kan en utsänd arbetstagare som arbetar i ett land utanför EU-området behålla sin rätt till förmåner i högst 5 år. Samma maximitid på 5 år gäller också bl.a. forskare och biståndsarbetare. De som studerar utomlands på heltid behåller sin rätt till förmåner så länge studierna pågår.

I fråga om beslut om försäkringstillhörighet som meddelats före 1.4.2019 och som gäller arbetstagare, studerande eller deras familjemedlemmar utomlands och som hör till dessa persongrupper kommer beslutet fortsättningsvis att gälla under en övergångsperiod. Före lagändringen kunde en person som hörde till en specialgrupp behålla sin rätt till FPA-förmåner utomlands i upp till 10 år. 

Även en kortvarig vistelse utomlands kan inverka på rätten till förmåner från FPA. Därför är det viktigt att en förmånstagare som tänker åka utomlands redan på förhand underrättar FPA om avsikten med vistelsen och hur länge den kommer att vara, så att FPA kan reda ut hur flytten utomlands inverkar på utbetalningen av förmånerna.
 

Beslut om försäkringstillhörighet meddelas inte längre

I och med den ändrade lagstiftningen meddelar FPA inte automatiskt något separat beslut om huruvida en person omfattas av den sociala tryggheten vid flyttning till eller från Finland. En persons rätt till förmåner i egenskap av i Finland bosatt eller i Finland arbetande eller vid vistelse utomlands utreds som en del av ett avgörande gällande en ny förmån eller en förmån som redan betalas ut. På begäran kan man dock fortsättningsvis få ett beslut.

Alltid då FPA får uppgift om flyttning utomlands av en person själv eller utifrån en flyttanmälan som gjorts i befolkningsdatasystemet informerar FPA på en allmän nivå hur en flytt utomlands inverkar, även om flytten i fråga inte skulle ha någon direkt inverkan på personens rätt att få förmåner från FPA. I FPA:s e-tjänst kan var och en kontrollera de uppgifter om bosättning i Finland eller utomlands utifrån vilka FPA vid behov avgör rätten till sociala förmåner.

Med ändringarna i lagstiftningen strävar man efter att effektivera FPA:s verksamhet och att förbättra möjligheten att få aktuell information om den egna situationen i synnerhet när det gäller personer som åker utomlands eller som återvänder till Finland.

De som återvänder från utlandet och som under vistelsen utomlands inte har haft rätt till sociala förmåner från FPA återfår rätten till de bosättningsbaserade förmånerna när de flyttar varaktigt till Finland och meddelar FPA att de återvänt.