Ansökan om pensionsstöd kan göras från augusti

Livet för äldre långtidsarbetslösa kan bli en aning lättare från oktober då allt fler börjar omfattas av pensionsstödet. I augusti skickar FPA en ansökningsblankett och ett brev med information om pensionsstödet till dem som enligt FPA:s uppgifter nu kommer att få rätt till pensionsstöd. 

Pensionsstöd är ett månatligt stöd som är avsett för personer över 60 år som varit arbetslösa under en lång tid. Syftet med stödet är att underlätta situationen i synnerhet för dem som har svårt att få ett arbete. Fullt pensionsstöd är lika stort som garantipensionen. I år är beloppet 784,52 euro i månaden. Pensionsstöd betalas fram till dess att personen går i pension eller fyller 65 år.

Uppskattningsvis 2 800 nya mottagare av pensionsstöd

I och med att de nya lagändringarna träder i kraft 1.10 kommer fler personer att omfattas av rätten till pensionsstöd.  Enligt FPA:s uppskattning är det fråga om ungefär 2 800 personer. Tidigare har ungefär 3 500 personer fått pensionsstöd.

Rätt till pensionsstöd har de som fyllt 60 år före 1.9.2018 och som varit arbetslösa nästan utan avbrott i 5 år mellan 1.9.2012 och 31.8.2018. Dessutom förutsätts att de har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018.

En person kan ha rätt till pensionsstöd också enligt de ursprungliga villkoren i lagen, om han eller hon är född före 1.9.1956 och har varit arbetslös nästan utan avbrott i 5 år mellan 1.9.2010 och 31.8.2016 och fått arbetsmarknadsstöd 31.8.2016.

Personer som har rätt till pensionsstöd enligt både lagens ursprungliga bestämmelser och de bestämmelser som träder i kraft 1.10.2019 kan få pensionsstöd endast på grundval av någondera. I bägge fallen är stödets belopp lika stort.

Så här ansöker du om pensionsstöd

Vecka 33 skickar FPA ett brev och en ansökningsblankett till dem som enligt FPA:s uppgifter sannolikt har rätt till pensionsstöd. Ansökningsblanketten läggs också ut på FPA:s webbplats 15.8.

Om du inte får något brev men tror att du kanske har rätt till pensionsstöd kan du fylla i ansökningsblanketten på FPA:s webbplats, skriva ut den och skicka den per post till FPA. Pensionsstödet kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.

Mottagare av pensionsstöd har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare, förutsatt att de övriga villkoren för stödet i fråga uppfylls.

Närmare information:

www.fpa.fi/pensionsstöd