Beloppet av föräldradagpenningar, specialvårdspenning, sjukdagpenningar och rehabiliteringspenning bestäms enligt uppgifterna i inkomstregistret

Sjukförsäkringslagen ändrades i början av 2020 så att dagpenningarna bestäms enligt inkomsterna för de 12 föregående månaderna och inte längre enligt beskattningsuppgifterna eller de inkomster för de senaste 6 månaderna som arbetsgivaren uppgett.

Dagpenningen baserar sig nu på årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 kalendermånader som föregått kalendermånaden före den då rätten till dagpenningen började. Inkomster under den kalendermånad som infaller mellan granskningsperioden på 12 månader och tidpunkten då rätten till dagpenning börjar beaktas alltså inte.

Dagpenningsbeloppen grundar sig inte längre på löneinkomsterna enligt beskattningsuppgifterna och inte heller på löneinkomsterna för de senaste 6 månaderna, även om det är fråga om dagpenning som betalas till en person som förvärvsarbetar.

– I och med att FPA får de löneuppgifter som behövs för förmånshandläggningen från inkomstregistret är det till denna del slut på papperskriget mellan FPA och arbetsgivarna, konstaterar Anne Flak, planerare vid sjukdagpenningsgruppen vid Kompetenscentret för arbets- och funktionsförmågeärenden.

Det räcker dock inte alltid att arbetsgivaren endast anmäler utbetalda löner till inkomstregistret. Arbetsgivaren måste fortfarande ansöka om dagpenning om den betalar lön för tiden för sjuk-, rehabiliterings-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.

Det finns många sätt att ansöka om dagpenning. Arbetsgivaren kan välja det sätt som är lättast för den själv:

Bristfälliga uppgifter i inkomstregistret ställer till förtret för kunderna

Alla arbetsgivare har inte varit lika noggranna med att anmäla uppgifter till inkomstregistret.

– Redan under de första veckorna har det i inkomstregistret saknats uppgifter om löneinkomster som skulle ha behövts för handläggningen av dagpenningsansökningar. I sådana fall uppmanar FPA alltid arbetstagaren att kontakta sin arbetsgivare så att felet kan korrigeras, säger Anne Flak.

Det ligger också i arbetsgivarens intresse att löneuppgifterna i inkomstregistret och dagpenningsbeloppet stämmer. Om arbetsgivaren har betalat lön för den tid arbetstagaren varit borta från arbetet betalar FPA dagpenningen till arbetsgivaren. Om löneuppgifter saknas i inkomstregistret får också arbetsgivaren dagpenningen till ett för litet belopp.

Det lönar sig för arbetsgivaren att i dagpenningsbesluten kontrollera att FPA har fått rätt löneuppgifter från inkomstregistret för beräkningen av årsinkomsten. Om arbetsgivaren har anmält för mycket eller för litet lön ska den korrigera felet i inkomstregistret och underrätta FPA om saken.

– I sådana fall meddelar vi ett nytt beslut om dagpenningen. Det ligger i allas intresse att dagpenningarna beviljas till rätt belopp, betonar Anne Flak.

Information via Skype-sändningar från och med februari

FPA ordnar en serie Skype-sändningar för arbetsgivare under våren. Den första ordnas 6.2 kl. 13 och den har temat FPA:s dagpenningar och inkomstregistret.  Sändningarna går på finska. Videon och materialet publiceras efteråt på kela.fi/tyonantajat-oppaat.

Delta 6.2. kl. 13 via denna länk!

Håll dig uppdaterad. Beställ FPA:s nyhetsbrev Työnantajainfo till din e-post!