De nya serviceproducenterna inom fysioterapi och ergoterapi för barn och unga har valts

Upphandlingen av fysioterapi och ergoterapi för barn och unga är avslutad. Serviceproducenterna lämnade 248 anbud på fysioterapi, av vilka 198 godkändes. På ergoterapi lämnades 129 anbud, av vilka 125 godkändes.

Urvalsgrunden vid upphandlingen var förhållandet mellan pris och kvalitet, så att både priset och kvaliteten viktades till 50 procent.

Som kvalitetskriterier bedömdes bland annat terapeuternas erfarenhet av att genomföra fysioterapi eller ergoterapi för barn och unga, terapeuternas tilläggs- och påbyggnadsutbildningar inom området samt lokalerna vid de offererade verksamhetsställena. 

Upphandlingen genomfördes per försäkringsdistrikt, som är fem till antalet. I varje försäkringsdistrikt valdes för ett ramavtal enligt upphandlingslagen så många serviceproducenter som behövs för att svara mot den beräknade efterfrågan på terapitjänster inom försäkringsdistriktet och för att trygga kundernas valfrihet.

Målet var att välja minst en serviceproducent för varje kommun. Dessutom kunde man för ramavtalet välja fler serviceproducenter, om det är nödvändigt med tanke på den geografiska spridningen, för att trygga tillgången till terapi på svenska eller för att tillgodose behovet hos kunderna i någon viss kommun.

Utöver de serviceproducenter som valdes vid den här upphandlingen fortsätter de serviceproducenter vars avtal började gälla 1.1.2019. Däremot upphör de enskilda direktupphandlingsavtalen att gälla i början av juni, om inte serviceproducenten i fråga har blivit vald vid upphandlingen.

I samband med upphandlingen fördes en marknadsdialog som först och främst handlade om kvalitet och erfarenhet, och om hur dessa två kriterier på bästa sätt kan integreras i upphandlingen av fysioterapi och ergoterapi för barn och unga.

FPA förde dialogen både skriftligen och under möten med bland annat serviceproducenter, kunder, Tehy och fyra terapiförbund.

Avtalsperioden börjar 1.6.2019 och slutar 31.12.2020. Separata meddelanden om saken har publicerats för kunderna och för serviceproducenterna.

Förteckningar över de valda serviceproducenterna enligt terapislag och enligt försäkringsdistrikt finns på FPA:s webbplats.