En robot som förstår finska dialekter kan snart betjäna FPA:s kunder

På våren 2020 inledde FPA ett försök där man undersökte en så kallad talande robots förmåga att identifiera talat språk och betjäna kunder i FPA:s telefonservice.

Med en talande robot avses en röststyrd artificiell intelligens som kan prata med en människa genom att utnyttja tal-till-text-teknologi. I försöket lärde man roboten att svara på sådana frågor i FPA:s telefonservice som hänför sig till inkomstkontrollen i samband med studiestödet. Som testpersoner valdes sex studerande från olika studieområden. Testet bestod av fyra situationer där testpersonerna skulle sköta ärenden digitalt med en robot. Frågorna handlade om löneinkomst, överskridande av inkomstgränsen, egendom och utexaminering.

Testpersonerna var nöjda med den service som de fick. De uppgav att de kan tänka sig att använda en tjänst av det här slaget i framtiden. En del av testpersonerna rapporterade att roboten fungerar bra när det gäller enkla ärenden, men att de skulle vända sig till en tjänsteman om de hade mer komplicerade frågor. Att roboten har humor uppskattades också.

 – En av testsituationer gällde utexaminering. Roboten hade lärt sig att gratulera till examen. Det här tyckte testpersonerna att var en trevlig och mänsklig gest, säger projektchef Riikka Lindroos-Järvitalo.

Röstdata samlades in runt om i Finland

Den teknologi som används för finskspråkiga talande robotar är än så länge ganska ny och har ännu inte testats i någon större utsträckning. Ett av syftena med försöket var därför att ta reda på hur väl roboten förstår talade finska dialekter. Man upptäckte att roboten förstod talad finska ganska bra: översättningsfel eller avsaknad av hela ord förekom i mindre än 7 procent av orden.

En tredjedel av felen gällde dialektord och en femtedel sifferuttryck. Det var främst de dialekter som talas i östra Finland och i Lappland som orsakade problem för roboten. För försöket samlades olika mängd data in på olika håll i Finland, och därför varierade mängden data som innehöll olika dialekter. Den mängd data som fanns att tillgå inverkade således på vad roboten kunde lära sig.

"Taligenkänning på finska utvecklas i en väldig fart"

Den låga felprocenten innebär att den teknologi som används i fråga om talande robotar kan utnyttjas i allt större utsträckning i framtiden. Följande steg i utvecklingen är att förbättra tillgängligheten för olika användargrupper och att ytterligare förbättra talförståelsen.

Teknologin utvecklas i en väldig fart. Ett problem med tanke på utvecklingen är enligt Lindroos-Järvitalo den mängd data som behövs för inlärning av artificiell intelligens, det råder alltså brist på sådant inspelat tal som lämpar sig för ändamålet. I Finland pågår flera projekt där man samlar in talat språk som sedan används vid utvecklingen av programvaror. Redan under det här korta försöket kunde man se att exaktheten i robotens svar förbättrades ju mer den matades med talat språk. På FPA är man hoppfull.

 – Jag tror att redan om ett år kan roboten förstå olika finska dialekter betydligt bättre än i nuläget.

FPA tar emot miljontals telefonsamtal årligen. Det är viktigt att man utvecklar telefonservicen så att FPA kan betjäna sina kunder så bra som möjligt. Enligt Lindroos-Järvitalo kommer FPA att utföra ytterligare försök med talande robotar under nästa år. Man kommer också att testa olika metoder för analys av talat språk.  

– De som ringer FPA:s telefonservice ska förhoppningsvis kunna prata med en robot redan inom två år.

FPA genomförde försöket i samarbete med konsultföretaget Accenture.