Familjepensionerna reformeras – vad förändras 1.1.2022? 

Familjepensionsreformen som träder i kraft vid ingången av 2022 förbättrar barnens och barnfamiljernas ställning. Försörjningen för sambor tryggas bättre i och med rätten till efterlevandepension, och rätten till barnpension enligt arbetspensionslagarna förlängs med två år.

Republikens president har fastställt de lagändringar som hänför sig till regeringens proposition RP 66/2021 rd och som påverkar lagstiftningen om familjepensionsskydd. I och med reformen motsvarar familjepensionsskyddet i de lagstadgade pensionssystemen bättre samhällets och familjernas förändrade behov. Vid dödsfall tryggas den efterlevande makens och barnens försörjning genom familjepension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen. Familjepensionen kan vara efterlevandepension eller barnpension.

Lagändringarna gällande familjepension träder i kraft vid ingången av 2022. De största ändringarna är följande:

  • Efterlevandepensionen blir tidsbunden för dem som är födda 1975 eller senare, om maken avlider 1.1.2022 eller senare.
  • Sambor får rätt till efterlevandepension i vissa situationer.
  • Ställningen för dem som får barnpension enligt arbetspensionslagarna förbättras.

Sambos situation förbättras – efterlevandepensionens längd begränsas

Sambor som har ett gemensamt barn får rätt till familjepension. Den efterlevande partnern i ett samboförhållande har rätt till efterlevandepension om partnern har avlidit 1.1.2022 eller senare. Paret ska ha bott i gemensamt hushåll i minst 5 år utan avbrott och deras minderåriga barn ska ha bott i samma hushåll som förmånslåtaren och den efterlevande partnern.

För dem som är födda 1975 eller senare blir efterlevandepensionen tidsbunden. Efterlevandepension betalas tills det har gått 10 år sedan partnern avled. Om den efterlevande partnern har små barn, betalas efterlevandepension tills det yngsta av de barn som har rätt till barnpension fyller 18 år.

Endast personer som är under 65 år kan få efterlevandepension från FPA.

Förbättringar i barnpensionen

För närvarande upphör rätten till barnpension enligt arbetspensionslagarna vid 18 års ålder. Genom lagändringen förlängs rätten till barnpension till 20 års ålder.

Barnpensionen enligt folkpensionslagen förblir oförändrad. FPA betalar redan nu barnpension till 21 års ålder. För 18 år fyllda förutsätts dock studier på heltid.

Vad innebär ändringen av familjepensionen för dem som för närvarande får efterlevandepension?

Familjepensionsreformen gäller inte änkor/änklingar som redan får efterlevandepension. Utbetalningen av dessa kunders pension fortsätter precis som tidigare.

Ändringen av efterlevandepensionen till tidsbunden pension gäller inte heller änkor/änklingar vars partner har avlidit före 1.1.2022.

Informationen om familjepensionernas förmånsinnehåll uppdateras i avsnittet Efterlevande på fpa.fi före utgången av året.

Närmare information: