Finland förbereder utfärdandet av EU:s coronavaccinationsintyg också för personer som vaccinerats i andra länder

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten börjar bereda det tekniska genomförandet och en verksamhetsmodell med hjälp av vilka man i Finland kan bevilja EU:s coronavaccinationsintyg till personer som har vaccinerats i länder utanför EU med de covid-19-vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt.

Dessutom utreds möjligheten att utfärda intyg också över vaccinpreparat som finns upptagna på Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över nödanvändning.

Personer som vistas eller bor i Finland och som vaccinerats i länder utanför EU kan få ett EU-vaccinationsintyg i Finland tidigast i slutet av oktober.

Personer som är vaccinerade i Finland har kunnat få EU:s coronavaccinationsintyg från och med den 22 juni. EU:s intyg över full vaccinationsserie har också kunnat beviljas personer som har fått sin första vaccindos i en annan EU-medlemsstat eller i ett land utanför EU och den andra vaccindosen i Finland.

Utgångspunkten är att coronavaccinationsintyget fås i det land där vaccinationen har getts. Om en person har fått de vaccindoser som ingår i vaccinationsserien i olika EU-länder, får hen ett intyg över en full vaccinationsserie i det land där den senare vaccinationen har getts.

Digitala coronaintyg från vissa länder utanför EU kan redan nu kontrolleras digitalt i EU-länderna. Dessa länder är för närvarande Island, Liechtenstein, Norge, Norra Makedonien, San Marino, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Vatikanstaten. Antalet länder ökar i takt med att EU och olika länder utanför EU kommer överens om interoperabilitet mellan intygen.

Varje EU-land beslutar själv hurdana coronaintyg som krävs av dem som reser in i landet.