FPA påbörjade elektroniskt informationsutbyte i samband med internationella förmånsärenden

Elektroniskt informationsutbyte försnabbar handläggningen av sociala förmåner i internationella situationer.

Systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsinformation, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), är ett nytt system för utbyte av information mellan socialförsäkringsinrättningarna i EU-länderna. Även Storbritannien, Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz deltar i informationsutbytet.

Systemet används vid handläggningen av sådana ärenden som gäller den sociala tryggheten och som har anknytning till flera länder. Socialförsäkringsmyndigheterna i de länder som använder elektroniskt informationsutbyte kan på ett snabbt och säkert sätt överföra information till varandra via systemet.

I februari påbörjades det elektroniska informationsutbytet vid FPA i samband med gränsöverskridande hälso- och sjukvård och i vissa situationer vid utkomstskydd för arbetslösa. Övriga inrättningar som sköter utkomstskyddet för arbetslösa (arbetslöshetskassorna, arbets- och näringsbyråerna samt Sysselsättningsfonden) började samtidigt använda EESSI. För de andra FPA-förmånernas del tas det elektroniska informationsutbytet i bruk stegvis så att samtliga förmåner omfattas av systemet inom detta år.

I Finland var Olycksfallsförsäkringscentralen först ute med det elektroniska informationsutbytet och systemet omfattade försäkringar mot olycksfall och yrkessjukdomar i slutet av förra året. I början av februari kom även de övriga olycksfallsförsäkringsinrättningarna i Finland med i systemet. 

FPA ansvarar för Finlands EESSI-kontaktpunkt

Cirka 6200 organisationer i 32 länder som verkställer den sociala tryggheten övergår stegvis till att använda EESSI. Systemet ersätter det informationsutbyte som för närvarande görs på papper. Med tanke på ibruktagandet har varje EU-land etablerat en nationell kontaktpunkt. FPA ansvarar för den finländska kontaktpunkten. Via kontaktpunkten överförs information mellan Finland och socialförsäkringsinrättningarna i andra länder.

Ytterligare information:

Systemet för elektroniskt utbyte av information (EESSI)

Finland ansluter sig till det elektroniska utbytet av information om social trygghet inom EU/EES-området